top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Незаконно уволнение

Актуализирано: 2.06.2022 г.

Делата за защита от незаконно уволнение са подсъдни на районен съд, като първа инстанция. Служителят може да избере пред кой местен съд да предяви иска си: по постоянния си адрес, по седалището на работника или по мястото където полага своя труд.


Дело за незаконно уволнение

Трудовите спорове се разглеждат по правилата за бързото производство. По делото не се заплащат такси и разноски по производството. Когато искът бъде уважен разноските са за сметка на работодателя, а когато бъде отхвърлен таксите и разноските остават в тежест на държавния бюджет. Работниците и служителите дължат разноски, направени от работодателя, когато той спечели делото.


Съдебната защита срещу незаконно уволнение е на основание чл. 344, ал. 1, т. 1, като главен иск е признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. Акцесорните искове са за възстановяване на предишната работа; обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението. Те могат да се съединяват за общо разглеждане в едно дело.


Давност

Давностните срокове за предявяването на исковете са: 2-месечен за отмяна на уволнението и за възстановяване на заеманата преди уволнението работа; 3-годишен за присъждане на обезщетение за оставане без работа и неизплатени възнаграждения.

Иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна

Работодателят носи доказателствената тежест да докаже, че е законосъобразно е прекратил трудовото правоотношение. Уволнението е незаконно, щом е осъществено в нарушение на процедурата или на материалноправната уредба.


Иск за възстановяване на заеманата преди уволнението работа

Предпоставки за уважаване на иска принаване на уволнението на незаконно и наличие на трудов договор, който би съществувал, ако не беше прекратен незаконно.

Искът за възстановяване на работа не може да бъде уважен, когато трудовото правоотношение е било срочно и към момента на постановяване на решението срокът е изтекъл.

Ако междувременно работникът или служителят се е пенсионирал, не е основание за отхвърляне на иска.

Незаконно уволненият работник или служител се възстановява от съда на заеманата преди уволнението работа независимо от това, дали към момента на постановяване на решението длъжността съществува, съкратена е, или частта от предприятието е закрита.

При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа, той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване съобщението за възстановяване се яви на работа, освен ако този срок не бъде спазен по уважителни причини.


Иск за присъждане на обезщетение за времето на оставане без работа поради уволнението

Максималният срок на обезщетението е до 6 месеца. Работникът или служителят следва да установи оставането си без работа поради уволнението, продължителността му. Достатъчно доказателство е липсата на отбелязване на започване на нова работа в трудовата му книжка.

Наличието на други доходи, извън такива по трудов договор, например по граждански договор, трудова дейност или получаване на пенсия, не са основание за отпадане на възможността за обезщетение в размер до 6 брутни трудови възнаграждения. При уволнение по срочен договор, обезщетението се дължи до края на срока на договора, но не повече от 6 месеца. Дължи се обезщетение и при отмяна на уволнение по трудов договор за допълнителен труд при друг работодател, като не е необходимо доказване на вредата.

По време на делото може да се поиска включването на нов период на претенцията за присъждане на обезщетение за оставане без работа.


Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка

Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, записано в трудовата книжка, е от значение при определяне на размера на обезщетението при безработица, изплащано от НОИ. Не може да се кумулира с иска за отмяна на уволнението.


За консултация, относно незаконно уволнение, свържете се с нас, като отидете на контакти.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page