Данъчно право

- проверки;
- ревизии на юридически лица;
- ревизии на физически лица;
- данъчни консултации;
- данъчно облагане;
- регистрация по реда на ЗДДС;
- възражения срещу ревизионни доклади;
- обжалване на ревизионни актове пред ОДОП, Административен съд и ВАС.

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

- регистриране на нови търговски дружества;
- прехвърляне на дружествени дялове;
- промяна на обстоятелства по партидата на търговеца;
- обявяване на годишни финансови отчети;
- регистрация на нови сдружения и фондации;
- вписване на промени по обстоятелства;
- пререгистрация в Агенция по вписванията;

- обявяване на действителен собственик;
- ликвидация.

Търговско право

- абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
- съдействие и консултации относно търговски сделки и договори;
- особени залози.

Гражданско право

- наследствено право;
- вещно право;
- издръжка и родителски права;
- развод;
- облигационно право;
- неизплатени застрахователни обезщетения.

Трудово право

- правни консултации относно всякакви въпроси свързани с трудовото законодателство;
- сключване и прекратяване на трудови договори;
- процесуално представителство по трудови спорове за незаконно уволнение и неизплатени трудови възнаграждения;
- процедура по масово уволнение;
- процедура по промяна на работодателя.

Наказателно право

- защита в досъдебно производство на обвиняем;
- защита в съдебно производство на подсъдим;
- защита на свидетел при разпит пред разследващ орган или съдия;
- съдействие на граждански ищец;
- кумулация;
- принудително лечение по Закона за здравето.

Данъчно-наказателно право

Защита по дела от глава VII на Наказателния кодекс - престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи.

Наказателни постановления

- възражения срещу актове за установяване на административни нарушения /АУАН/;
- обжалване на издадени от държавните органи наказателни постановления пред Районен съд и Административен съд.

Закон за мерките срещу изпирането на пари

- консултации и съдействие при изготвяне на документи при извършвани проверки от Дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

- обжалване на наложени административни наказания.

Договори

- изготвяне на всякакъв вид граждански договори и търговски сделки;
- консултации и преговори по сключване на договори;
- съдействие при изповядване на сделки пред нотариус.

Изпълнително производство

- образуване на изпълнително дело;
- съдействие на взискатели;
- съдействие на длъжници.

Обществени поръчки

- подготвяне на всички документи за участие в обществени поръчки;
- консултации;
- обжалване пред КЗК и ВАС.

Имате проблем, за който се нуждаете от консултация и не е адресиран тук? Свържете се с нас, за да разберете как можем да Ви помогнем.

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България