Данъчно право

- проверки
- ревизии на юридически лица
- ревизии на физически лица
- данъчни консултации
- данъчно облагане
- регистрация по реда на ЗДДС
- възражения срещу ревизионни доклади
- обжалване на ревизионни актове пред ОДОП, Административен съд и ВАС

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

- регистриране на нови търговски дружества
- прехвърляне на дружествени дялове
- промяна на обстоятелства по партидата на търговеца
- обявяване на годишни финансови отчети
- регистрация на нови сдружения и фондации
- вписване на промени по обстoятелства
- пререгистрация в Агенция по вписванията
- ликвидация

Търговско право

- абонаментно правно обслужване на търговски дружества
- съдействие и консултации относно търговкси сделки и договори
- особени залози

Гражданско право

- наследствено право
- вещно право
- издръжка и родителски права
- развод
- облигационно право
- неизплатени застрахователни обезщетения

Трудово право

- правни консултации относно всякакви въпроси свързани с трудовото законодателство
- сключване и прекратяване на трудови договори
- процесуално представителство по трудови спорове за незаконно уволнение и неизплатени трудови възнаграждения
- процедура по масово уволнение
- процедура по промяна на работодателя

Наказателно право

- защита в досъдебно производство на обвиняем
- защита в съдебно производство на подсъдим
- защита на свидетел при разпит пред разследващ орган или съдия
- съдействие на граждански ищец
- кумулация
- принудително лечение по Закона за здравето

Данъчно-наказателно право

Защита по дела от глава VII на Наказателния кодекс - престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи

Наказателни постановления

- възражения срещу актове за установяване на административни нарушения /АУАН/
- обжалване на издадени от държавните органи наказателни постановления пред Районен съд и Административен съд
- при отменени наказателни постановления възстановяване на направени разноски по ЗОДОВ

Закон за мерките срещу изпирането на пари

- консултации и съдействие при изготвяне на документи при извършвани проверки от Дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС по Закона за мерките срещу изпирането на пари

- обжалване на наложени административни наказания

Договори

- изготвяне на всякакъв вид граждански договори и търговски сделки
- консултации и преговори по сключване на договори
- съдействие при изповядване на сделки пред нотариус

Изпълнително производство

- образуване на изпълнително дело
- съдействие на взискатели
- съдействие на длъжници

Обществени поръчки

- подготвяне на всички документи за участие в обществени поръчки
- консултации
- обжалване пред КЗК и ВАС

Имате проблем, за който се нуждаете от консултация и не е адресиран тук? Свържете се с нас, за да разберете как можем да Ви помогнем.

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България