top of page
Businessmen

Практически области

Гражданско право

- наследствено право;
- вещно право;
- издръжка и родителски права;
- развод;
- облигационно право;
-неизплатени застрахователни обезщетения.

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

- регистриране на нови търговски дружества;

- прехвърляне на дружествени дялове;

- промяна на обстоятелства по партидата на търговеца; - обявяване на годишни финансови отчети;

- регистрация на нови сдружения и фондации;

- вписване на промени по обстоятелства;

- пререгистрация в Агенция по вписванията;

- обявяване на действителен собственик;
- ликвидация.

Изпълнително производство

- образуване на изпълнително дело;

- съдействие на взискатели; - съдействие на длъжници; - представителство пред ЧСИ и ДСИ.

Криптоактиви

- приложение на Регламент относно пазарите на криптоактиви

Търговско право

- абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
- съдействие и консултации относно търговски сделки и договори;
- особени залози.

Наказателно право

- защита в досъдебно производство на обвиняем; - защита в съдебно производство на подсъдим; - защита на свидетел при разпит пред разследващ орган или съдия;

- съдействие на граждански ищец;

- кумулация и групиране;

- принудително лечение по Закона за здравето.

АУАН и наказателни постановления

- възражения срещу актове за установяване на административни нарушения /АУАН/;

- обжалване на издадени от държавните органи наказателни постановления пред Районен съд и Административен съд.

Трудово право

- правни консултации относно трудовото законодателство;
- сключване и прекратяване на трудови договори;
- процесуално представителство по трудови спорове за незаконно уволнение и неизплатени трудови възнаграждения;
- процедура по масово уволнение;
- процедура по промяна на работодателя.

Данъчно право

- проверки;

- ревизии на юридически лица;

- ревизии на физически лица;

- данъчни консултации; - данъчно облагане;

- регистрация по реда на ЗДДС;

- възражения срещу ревизионни доклади;

- обжалване на ревизионни актове пред ОДОП, Административен съд и ВАС.

Договори

- изготвяне на граждански договори и търговски сделки;

- консултации и преговори по сключване на договори;

- съдействие при изповядване на сделки пред нотариус.

bottom of page