top of page

Адвокатски
хонорари

Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в Наредба № 1 от 9 юли 2004 Г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения минимален размер за съответния вид помощ.

Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.

1. Консултация по телефона или чрез видео разговор

За устен съвет, консултиране, относно процедура без участието на адвоката в нея и справка в съдебни и административни места и др. - 100 лв. Заплащане чрез банков превод.

2. Консултация по имейл

За писмена консултация - 100 лв, като се заплаща чрез банков превод.

3. Консултация в кантората

На адрес: гр. София, 1612, ж.к. Лагера, ул. „Балканджи Йово“ № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 16, след предварително записан час.

Адвокатски хонорар - 100 лв. Заплащането е възможно в брой или чрез банков превод.

4. Юридически услуги или представителство пред съд

За проучване на дело с даване на мнение по него, за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията, за молби, за нотариални производства, за съставяне на договори и документи, за регистриране и промяна на обстоятелства на търговски дружества, представителство по граждански, наказателни и административни дела - по договаряне.

bottom of page