Адвокатски
хонорари

Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в Наредба № 1 от 9 юли 2004 Г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения минимален размер за съответния вид помощ.

Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.

1. Консултация по телефона или чрез видео разговор

За устен съвет, консултиране, относно процедура без участието на адвоката в нея и справка в съдебни и административни места и др. - 60 лв. Заплащането е възможно чрез банкова карта или банков превод.

2. Консултация по имейл

За писмена консултация - 80 лв. Заплащането е възможно чрез банкова карта или банков превод.

3. Консултация в кантората

На адрес: гр. София, 1612, ж.к. Лагера, ул. „Балканджи Йово“ № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 16, след предварително записан час.

Адвокатски хонорар - 100 лв. Заплащането е възможно в брой, чрез банкова карта или банков превод.

4. Юридически услуги или представителство пред съд

За проучване на дело с даване на мнение по него, за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията, за молби, за нотариални производства, за съставяне на договори и документи, за регистриране и промяна на обстоятелства на търговски дружества, представителство по граждански, наказателни и административни дела - по договаряне.