Търсене
 • адв. Светослав Григоров

Сключване на трудов договор - на какво да обърнем внимание

Актуализирано: авг 24

Дали сключваш трудов договор за първи път в живота си или сменяш работодателя си, в такъв момент може да се направят пропуски или допуснат грешки при подписването на договора.


Трудовият договор съгласно Кодекса на труда задължително съдържа следните данни:

 • Мястото на работата - къде ще се полага труд. Определя се град и точното местоположение на предприятието;

 • Наименование на длъжността според Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011) и какъв е характерът на работата;

 • Дата на сключване и начало на изпълнението. Договорът може да се сключи на една дата, а трудовата дейност да се започне на по-късен етап;

 • Времетраене - може да е за неопределено време или за за определен срок. Срочният договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години; до завършване на определена работа; за заместване на работник или служител, който отсъства от работа (например по майчинство); за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс; за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.

 • Размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск;

 • Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор. Допустимо е да бъде между 30 дни и 3 месеца;

 • Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Основното възнаграждение е така наречената заплата. Допълнителните трудови възнаграждения са: увеличеното възнаграждение за положен извънреден труд, за нощен труд, за придобит трудов стаж и професионален опит, за образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“ и други. Ако заплатата по договор е по-ниска от реално получаваната

 • Продължителността на работния ден или седмица. Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Ако в договора е записано едно работно време, а устната договорка е за по-различно, няма да има възможност да се поиска допълнително възнаграждение за нощен труд, извънреден труд и работа през официалните празници.

Работодателите винаги се възползват от клаузата по чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, с която се уговаря срок за изпитване до 6 месеца. Работодателят има възможност да прекрати едностранно договора без предизвестие, като няма нужда да мотивира решението си.


Начало на изпълнението. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението изпратено до НАП. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави тези документи.


За сключване на трудов договор съгласно Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, работникът или служителят представя на работодателя:

 • личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

 • документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата;

 • документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

 • документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

 • свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

 • разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.

Работникът или служителят при постъпване на работа е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка, която след това му се връща. Подава и молба за започване на работа до работодателя.


Работодателят провежда инструктаж по безопасност и здраве при работа. Връчва и длъжностна характеристика, в която е описана трудовата функция на работника.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

426 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички