top of page
Търсене
 • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Сключване на трудов договор - на какво да обърнем внимание

Актуализирано: 11.01

Дали сключваш трудов договор за първи път в живота си или сменяш работодателя си, в такъв момент може да се направят пропуски или допуснат грешки при подписването на договора.


Задължително съдържание на трудовия договор

 • Мястото на работата - къде ще се полага труд. Определя се град и точното местоположение на предприятието;

 • Наименование на длъжността според Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011) и какъв е характерът на работата;

 • Дата на сключване и начало на изпълнението. Договорът може да се сключи на една дата, а трудовата дейност да се започне на по-късен етап;

 • Времетраене - може да е за неопределено време или за определен срок. Срочният договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години; до завършване на определена работа; за заместване на работник или служител, който отсъства от работа (например по майчинство); за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс; за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган;

 • Размерът на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск;

 • Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор. Допустимо е да бъде между 30 дни и 3 месеца;

 • Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Основното възнаграждение е така наречената заплата. Допълнителните трудови възнаграждения са: увеличеното възнаграждение за положен извънреден труд, за нощен труд, за придобит трудов стаж и професионален опит, за образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“ и други. Ако заплатата по договор е по-ниска от реално получаваната

 • Продължителността на работния ден или седмица. Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Ако в договора е записано едно работно време, а устната договорка е за по-различно, няма да има възможност да се поиска допълнително възнаграждение за нощен труд, извънреден труд и работа през официалните празници.

Срок за изпитване

Работодателите винаги се възползват от клаузата по чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, с която се уговаря срок за изпитване до 6 месеца. Работодателят има възможност да прекрати едностранно договора без предизвестие, като няма нужда да мотивира решението си.


Сключване на трудов договор. Начало на изпълнението

Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението изпратено до НАП. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави тези документи.


Необходими документи от страна на работника или служителя

За сключване на трудов договор съгласно Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, работникът или служителят представя на работодателя:

 • личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

 • документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата;

 • документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

 • документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

 • свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

 • разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.

Работникът или служителят при постъпване на работа е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка, която след това му се връща. Подава и молба за започване на работа до работодателя.


Работодателят провежда инструктаж по безопасност и здраве при работа. Връчва и длъжностна характеристика, в която е описана трудовата функция на работника.


Относно сключване на трудов договор, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1523 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page