top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Регистрация на адвокатско дружество

Актуализирано: 11.01

Учредяването на адвокатско дружество по смисъла на чл. 57 от Закона за адвокатурата се извършва от един или повече адвокати в писмена форма.


Съдържание на учредителния договор

- наименование на дружеството;

- имената и адресите на канторите на адвокатите - съдружници;

- седалище и адрес;

- предмет на дейност;

- вида и размера на вноските на всеки съдружник и оценката за непаричните вноски;

- начина на разпределение на приходите и разходите;

- начина на управление и представителство;

- условията за приемане на нови съдружници;

- условията за напускане на съдружници;

- основанията за изключване на съдружник;

- основанията за прекратяване на дружеството;

- начина на ликвидация.


Условия за участие в адвокатско дружество

Адвокат не може да бъде съдружник в повече от едно адвокатско дружество. Адвокатското дружество и съдружниците в него не могат да представляват лица с противоречиви интереси. Членуването в адвокатско дружество не ограничава съдружника за самостоятелно упражняване на адвокатската професия, ако друго не е предвидено в учредителния договор. В наименованието на адвокатското дружество се вписват и думите "адвокатско дружество", съответно "еднолично адвокатско дружество" и имената на един или няколко съдружници. Във всички книжа на дружеството, включително и в пълномощните пред съда, задължително се вписват имената на всички съдружници.


Вписване в адвокатската колегия

Процедурата по регистрация на адвокатско дружеството започва с вписване в адвокатския съвет на съответната адвокатска колегия. При подаването на заявление за вписване, подписано от всички адвокати, сключили учредителния договор, се представят и договора за учредяване на адвокатското дружество, протокол от учредителното събрание и нотариално заверени образци от подписите на адвокатите, които ще представляват дружеството. Адвокатският съвет разглежда заявлението в 1-месечен срок от подаването му и се произнася с решение за вписване на дружеството. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ, който подлежи на обжалване пред Висшия адвокатски съвет в 14­-дневен срок.

Регистрация на адвокатско дружество в окръжния съд

Следва регистрация в окръжния съд по седалището на дружеството. Представят се следните документи: - заявление на управителния съвет или управителя;

- препис от учредителния договор/акт;

- трите имена, постоянните адреси и нотариално заверените образци от подписите представляващите адвокатското дружество; - извлечение от регистъра на адвокатите; - препис от решението на адвокатския съвет; - документ за направена първоначална вноска.

Държавната такса е в размер на 50 лева.


Регистър БУЛСТАТ

След вписване на дружеството в окръжния съд, то подлежи на регистрация в 7­-дневен срок в регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията.


Относно регистрация на адвокатско дружество, свържете се с нас, като отидете на контакти.

2628 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page