top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Примерен отговор на искова молба

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Съдържание на примерен отговор на искова молба


В едномесечен срок от получаване на исковата молба, ответникът подава отговор на исковата молба, който следва да съдържа:


- посочване на съда и номера на делото;

- име и адрес на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива;

- становище по допустимостта и основателността на иска;

- становище по обстоятелствата, на които се основава искът;

- възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават;

- посочване на доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще се доказва с тях, като към отговора следва да бъдат приложени: препис от отговора за връчване на ищеца; пълномощно - ако отговорът се подава чрез пълномощник; всички писмени доказателства, с които разполага;


Ако в установения срок не се подаде писмен отговор, не се вземе становище, не се направят възражения, не се оспори истинността на представен документ, не се представят доказателства или не упражни правото на насрещен иск, губи се възможността да се направи по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства;


Ако ответникът не представи отговор на исковата молба в определения срок и не се яви в първото съдебно заседание по делото, без да е направил искане да се разглежда в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяването на неприсъствено решение срещу ответника;


Ако ответникът отсъства повече от един месец от адреса, на който веднъж му е връчено съобщение или от адреса, който е съобщил, има задължение на уведоми съда за новия си адрес. При неизпълнение на това задължение всички съобщения се прилагат към делото се смятат за връчени.


Относно примерен отговор на искова молба, свържете се с нас, като отидете на контакти.

2508 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page