top of page
Търсене
 • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Обезщетение за безработица

Актуализирано: 2.01

Обезщетение за безработица, отпускано от НОИ. Кога се взема максималния размер на обезщетението и кога минималния?


Критерии за отпускане на обезщетение

Право на обезщетение заплащано от НОИ имат лицата, за които внесени или дължими (не е необходимо работодателят реално да ги е заплатил към бюджета) осигурителни вноски към фонд “Безработица” за поне 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. В този период влиза и времето на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, неплатен отпуск до 30 дни в една календарна година, зачетен трудов стаж в чужбина. В същото време не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО.


В 7-дневен срок от прекратяване на осигуряването е нужна регистрация в съответната Дирекция “Бюро по труда” към Агенция по заетостта. Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление декларация до териториалното поделение на НОИ. Прилагат се акт за прекратяване на трудовото правоотношение и трудова книжка. При нередности по документацията, може да бъде даден 15-дневен срок за отстраняването им.


Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако: заявлението декларация за отпускането му е подадено в тримесечен срок от тази дата; лицето се е регистрирало като безработно в съответното Бюро по труда в срок 7 работни дни от тази дата.


Максимален размер на обезщетение

Размерът на дневното парично обезщетение за безработица е 60% от среднодневното възнаграждение/осигурителен доход, върху който са внесени/дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” за последните 2 години, предхождащи месеца на прекратяване на трудовия договор. За 2022 г. минималният размер е 18,00 лева, а максималният 107,14 лева. Месечният размер на обезщетението се определя, като дневният размер се умножи по броя на работните дни в месеца.


Ако бъдете наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получавате възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, дължи ви се обезщетение за безработица в размер на половината от полагащото се за оставащия период.


Когато в периода, от който се определя среднодневното възнаграждение, се включва време зачитащо се за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни вноски или лицето не е било осигурено за безработица, като се определя осигурителния доход се вземат:

 • при платен/неплатен отпуск за отглеждане на дете, неплатен отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане както и при неплатен отпуск до 30 работни дни през 1 календарна година - среднодневната минимална работна заплата;

 • при платен отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане, отпуск при осиновяване на дете до петгодишна възраст - доходът определил паричното обезщетение;

 • времето зачетено за осигурителен стаж в друга държава - среднодневната минимална работна заплата;

 • ако лицето не е осигурено за безработица - среднодневната минимална работна заплата.


Минимален размер на обезщетение

Безработните лица, чиито трудови договори са прекратени на следните основания, както и безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на 3 години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица, а именно 18,00 лева на ден за срок 4 месеца:

2. Уволнението бъде признато за незаконно или работникът или служителят бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срок;

3. Работникът или служителят прекрати трудовия договор с отправено писмено предизвестие до работодателя;

4. Работодателят прекрати договора без предизвестие, когато работникът или служителят:

- бъде задържан за изпълнение на присъда;

- бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;

- бъде отнета научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен;

- заличен от регистрите на съсловните организации;

- откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване; бъде дисциплинарно уволнен; не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12;

- наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването и за него възникне някое от основанията за недопустимост;

- когато лице в държавната администрация би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

- с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

- педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование е осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- не премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

6. При прекратяване на служебно правоотношение:

- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

- когато заповедта за прекратяване бъде отменена от органа по назначаването или от съда и държавният служител не се яви да заеме предишната длъжност в срок;

- когато държавният служител бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

7. Държавният служител едностранно е прекратил служебното правоотношение с подадено писмено заявление до органа по назначаване;

8. Органът по назначаването едностранно прекрати без предизвестие, когато държавният служител:

- бъде лишен с присъда от правото да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;

- откаже да заеме предложената му подходяща служба при трудоустрояване;

- бъде дисциплинарно уволнен;

- не спази задължението си за уведомяване, когато по време на осъществяване на служебното правоотношение възникне някое от основанията за недопустимост и не е уведомил в 7-дневен срок от настъпването на това основание органа по назначаването за несъвместимостта с изпълняваната служба.

9. По инициатива на органа по назначаването се прекрати служебното правоотношение срещу уговорено обезщетение;

10. Договорът за военна служба се прекрати и военнослужещият се освободи от военна служба, без която и да е от страните да дължи предизвестие:

- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

- когато военнослужещият не се яви за заемане на длъжността в срок при отменена заповед за освобождаване.

11. Договорът за военна служба е прекратен и военнослужещият е освободен от военна служба с писмено предизвестие от военнослужещия до министъра на отбраната;

12. Договорът за военна служба е прекратен и военнослужещият е освободен от военна служба без предизвестие:

- когато след приемането на военна служба лицето не завършило обучението за придобиване на военна квалификация;

- при налагане на дисциплинарно наказание "уволнение".

13. Служебно правоотношение на държавния служител в МВР е прекратено:

- по собствено желание;

- когато служителят не заеме длъжността, на която е възстановен, в 14-дневен срок от влизането в сила на съдебното решение за отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение;

- при налагане на дисциплинарно наказание "уволнение";

- при отказ да заеме друга длъжност в случаите, когато държавният служител може да бъде преназначен по предложение на съответния ръководител на друга длъжност в рамките на съответния вид длъжност при установени незадоволителни резултати в служебната дейност.

14. Служебното правоотношение в Държавна агенция "Разузнаване" е прекратено:

- по желание на служителя;

- при неявяване или отказ на служителя да заеме длъжността, на която е възстановен;

- при налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“;

15. Съдия, прокурор и следовател освободен от длъжност при:

- подаване на оставка;

- влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;

- наложено дисциплинарно наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност;

16. Държавен съдебен изпълнител е освободен от длъжност от министъра на правосъдието:

- по собствено желание;

- при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;

- при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения.


Как се определя периода, за който е получавате обезщетение от НОИ за безработица? В какъв срок се изплаща?

Изплащането е всеки месец на 15-то число, следващ този, за който се дължат по декларирана банкова сметка.


Продължителността на изплащането на обезщетение за безработица

 • до 3 години - 4 месеца;

 • от 3 години и 1 ден до 7 години - 6 месеца;

 • от 7 години и 1 ден до 11 години - 8 месеца;

 • от 11 години и 1 ден до 15 години - 10 месеца;

 • над 15 години - 12 месеца.

За осигурителен стаж се зачита времето след 31.12.2001г.


Спиране на изплащането на паричното обезщетение за безработица

 • след изтичане на периода, за който се получава обезщетението;

 • след изтичане на периода, за който се изплаща обезщетение на база нормативен акт;

 • при доказателства водещи до отказ или прекратяване изплащането на обезщетението и/или необходимост от изясняване на осигурителен стаж/осигурителен доход при прилагане на разпоредбите на международен договор или на европейските регламенти .

Кога се възобновява? Длъжни сте в срок от 7 работни дни да декларирате пред НОИ променените обстоятелства, които водят до отпадане на основанието за спиране на изплащане на обезщетението.


Прекратяване на изплащане на обезщетението

 • започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване, с изключение на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа;

 • прекратяване на регистрацията от Дирекция "Бюро по труда";

 • придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или на професионална пенсия;

 • смърт на безработния.

В срок до 7 работни дни се декларират пред НОИ настъпването и отпадането на обстоятелствата.


Ако по време на получаване на паричното обезщетение започнете трудова дейност подлежаща на осигуряване, но бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяване период, ако се регистрирате към Дирекция "Бюро по труда" до 7 работни дни от прекратяване на дейността. Ако пропуснете срока по неуважителни причини, изплащането се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.


Възстановяване на изплатени парични обезщетения за безработица

Когато:

 • е получено обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение;

 • е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст;

 • е получило парично обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане или обезщетение за оставане без работа.

В 7-дневен срок от изплащане на обезщетението за оставане без работа поради незаконно уволнение осигурителят е длъжен да представи копия от съдебното решение и платежните документи в НОИ.


Ако не сте декларирали в законовите срокове промени в обстоятелства, касаещи получаване на обезщетение, дължи се връщане на получената сума с лихвата.


Обезщетенията се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице от НОИ в 14-дневен срок от приемане на заявлението или от деклариране на съответните обстоятелства.

3847 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page