top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Дисциплинарно уволнение

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Дисциплинарното уволнение е наказание и акт за прекратяване на трудовия договор. Дисциплинарните нарушения са неспазването на трудовите задължения.

Налагане на дисциплинарно уволнение

- три закъснения или преждевременни напускания на работа в рамките на 30-дневен период, всяко от които не по-малко от 1 час;

- Неявяване на работа в течение на 2 последователни работни дни. В това число и разделените от почивни дни и официални празници;

Допуснати нарушения от здравните органи при издаването на болничен лист, няма отношение към трудовата дисциплина на служителя. От значение е поведението на служителя;

- Системни нарушения на трудовата дисциплина. Три или повече нарушения, за които не е налагано досега дисциплинарно наказание, а ако е налагано наказание, да не е изтекъл 1-годишният срок от налагането му.

- Злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения. Злоупотреба с доверието се изразява в неправомерно извличане на облага за служителя или трето лице. Поверителни за работодателя сведения са тези, които са обявени с нормативен или административен акт, или с трудовия договор;

- Ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата. Извършва се умишлено;

- Участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на дружеството и се възстановяват направените разходи в пълен размер;

- Други тежки нарушения на трудовата дисциплина. За всяко от тях може да се наложи дисциплинарно уволнение, ако представлява тежко нарушение на трудовата дисциплина, вземайки предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.


Органи, налагащи дисциплинарни наказания

Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя, определено или упълномощено от него лице, както и от друг орган, съгласно закона.


Срокове за налагане на дисциплинарни наказания

Дисциплинарните наказания се налагат в срок от 2 месеца от откриване на нарушението и 1 година от извършването му. Сроковете не текат по време на отпуск на работника или служителя.


Процедура

За да бъде законно наложеното наказание, необходимо е да бъдат поискани обяснения от работника или служителя. Обясненията се дават пред работодателя или упълномощено от него лице, като трябва да се вземат предвид преди налагане на наказанието. Непоисканите обяснения са основание за отмяна на заповедта за уволнение от съда.


Заповед за дисциплинарно уволнение

Дисциплинарното наказание се налага със заповед, която трябва да се мотивира и да описва нарушението, времето на извършването му, вида на наказанието и правното основание. Неспазването на формата и съдържанието води до незаконност на уволнението.


Относно дисциплинарно уволнение, свържете се с нас, като отидете на контакти.

629 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page