Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата

Актуализирано: Окт 14

Прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда - при липса на качества за ефективно изпълнение на работата, трябва да отговаря на следните изисквания.


На първо място, в заповедта трябва да са посочени кои качества, които са изискуеми за длъжността и са били посочени, не се притежават, как това е установено и по какъв начин тази липса се отразява на работодателя.


По правило, освен в предвидените от закона случаи, не е необходимо работодателят да излага мотиви в акта, с който прекратява трудовото правоотношение. Независимо от това, когато прекратителното основание е свързано с преценка на личните качества на работника или служителя, в заповедта следва да се съдържат конкретни мотиви. Доколкото разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда е обща, следва да се посочи конкретно в какво се изразява липсата на качества и как това се отразява на ефективното изпълнение на работата.


Фактическият състав на приложеното уволнително основание изисква кумулативната наличност на три елемента - липса на качества на съответния работник или служител, неефективно изпълнение на работата и причинна връзка между тях. При това не е необходимо да е налице вина от страна на служителя. Основанието има обективен характер, поради което константната съдебна практика изисква заповедта за уволнение да бъде мотивирана, т. е. в нея да се излагат конкретните качества, които липсват на лицето, с оглед изискванията на работата, за която е сключен трудовия договор /в този смисъл е Решение № 425/18.10.2011г. по гр. д. № 1966/2010 г., по описа на ВКС ІV ГО/.


Ако имате въпроси относно Вашия казус с уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата, моля свържете се с нас чрез контактната форма.

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България