top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Смяна на управител на ЕООД - документи

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Необходими документи за смяна управител на ЕООД:


1. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност - А4.

При подаване на документите за промяна на обстоятелства на гише в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, заявлението се попълва на хартиен носител и се отбелязват приложенията. При подаване по електронен път, формата се попълва онлайн. Необходим е квалифициран електронен подпис, с който да се подпише заявлението.


2. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, с която новият управител декларира истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.


3. Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон, с която новият управител декларира липса на обявяване в несъстоятелност и незаемането на управленска длъжност в дружество, която е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори или дружество за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.


4. Декларация по чл. 142 от Търговския закон, с която новият управител декларира, че без съгласието на дружеството няма да извършва от свое или чуждо име търговски сделки, спадащи в предмета на дейност на представляваното дружество, няма да участва в събирателни, командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност, няма да заема длъжност в ръководни органи на други дружества със сходен предмет на дейност.


5. Уведомление за напускане от управителя до дружеството, на основание чл. 141, ал. 5 от Търговския закон.


6. Съгласие и образец от подпис (спесимен) на новия управител, на основание чл. 141, ал. 3 от Търговския закон, се заверява пред нотариус.

7. Протокол за решения на едноличния собственик на капитала, с който се освобождава от длъжност и отговорност настоящия управител и се избира новия управител. Приема се и нов учредителен акт, съобразен с промените.


8. Учредителен акт, запазва досегашното си съдържание, като се променя името на управителя.


9. Учредителен акт със заличени лични данни е в същата форма, като учредителния акт, но се заличава ЕГН на едноличния собственик на капитала и управителя.


10. Държавна такса е в размер на 15 лева при подаване на заявлението по електронен път и 30 лева при подаване на гише.


11. Пълномощно, когато се подава от лице, различно от търговеца. При упълномощаване на адвокат, формата е обикновена писмена, а когато е трето лице, нужно е изрично нотариално заверено пълномощно, както и декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.


За смяна на управител на ЕООД, свържете се с нас, като отидете на контакти.

3922 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page