top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Свидетел по досъдебно производство

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Участието на свидетеля в досъдебното производство, е с цел да бъде източник на доказателствени средства, показанията му относно лично възприети обстоятелства, свързани с разследваното престъпление.

Показания на свидетел по досъдебно производство

Свидетелят дава показания относно възприетите сетивно и осмислени чужди изявления, реакции, описания на събития, като възпроизвежда свои лични възприятия. В това качество могат да участват в наказателното производство само физически лица, способни добросъвестно да възпроизведат факти. Въведена е забрана свидетел да бъде лице, което е участвало в същото производство и в друго процесуално качество. Не могат да са свидетели и лица с физически и психически недостатъци, които им пречат да възприемат обстоятелства от действителността.


Всеки свидел носи наказателна отговорност по чл. 290 от НК, когато устно или писмено съзнателно потвърди неистина или затаи истина, се наказва за лъжесвидетелствуване с лишаване от свобода до 5 години.


Отказ от даване на показания на свидетел

Право на отказ от свидетелстване поради близки отношения с обвиняемия е позволен относно роднините по права линия, братята и сестрите, съпруг, както и лица във фактическо съжителство. Неразясняването на това право е съществено процесуално нарушение. Заявеният отказ се протоколира и с това се изчерпва протокола за разпит. Лицето не се призовава занапред по разследването или в съдебната фаза.

Свидетелят може да не отговаря на определени въпроси, когато:

1. даването на отговори на някои въпроси, които биха уличили самия свидетел или негови близки в извършване на престъпление;

2. провеждането на разпит по обстоятелства, които са му били поверени като защитник или повереник или са му станали известни като преводач при срещите на обвиняемия със защитника.

Разпитът не се преустановява и разпитваният дава показания по всички останали въпроси.

Права на свидетеля

Може да ползва собствени бележки за цифри, дати и други данни. Те трябва да се намират у него и да се отнасят до обстоятелствата, за които е разпитван. При разпита си на досъдебното производство свидетелят няма право да получава копие от протокола.

Свидетелят получава възнаграждение за загубения работен ден и му се заплащат направените разноски за явяването пред разследващия орган.

Има право да иска отмяна на актове, които засягат правата и интересите му.

Свидетелят има право да се консултира с адвокат, когато счита, че показанията му могат да засегнат правата му.


Задължения на свидетеля

- С показанията си трябва да допринесе за разкриване на обективната истина;

- Да се яви на определеното в призовка място и време;

- Да остане на разположение, докато е необходимо;

- Да изложи всичко, което знае по делото и да отговори на зададените му въпроси.


Санкции

Неявяването на свидетел на призовка се наказва с глоба до 300 лева и се постановява принудително довеждане от прокурора.

Отказът да дава показания, без основание, се санкционира с глоба до 1000 лева.


Защита на свидетеля

При наличието на съответните предпоставки, защитата на свидетеля се предоставя незабавно и може да се прояви, като:

- осигуряване на лична физическа охрана от органите на МВР;

- запазване в тайна на самоличността на свидетеля.


Относно участие на свидетел по досъдебно производство, свържете се с нас, като отидете на контакти.

2240 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page