Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Реабилитация по чл. 87 от НК

Актуализирано: Юни 24

По силата на чл. 87 от НК първоинстанционният съд издал присъдата реабилитира осъденото лице, ако 3 години след изтичане на наложеното наказание не е извършил друго престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода или по-тежко. Трябва да е имал добро поведение и да е възстановил вредите при умишлено престъпление. Реабилитация може да се определи без да са възстановени вредите при уважителни причини.


Подава се молба до съответния първоинстанционен съд, към която се прилага:

  • копие от присъдата, а ако е унищожена препис от бюлетина за съдимост;

  • заплатена държавна такса по сметка на съда в размер на 6 лева;

  • доказателства за добро поведение;

  • доказателства, че при извършено умишлено престъпление е възстановил вредите, освен ако са налице уважителни причини за невъзстановяването им.


Производството се развива в открито съдебно заседание при участие на прокурора и молителя.


При наличие на всички основания, съдът се произнася с определение с диспозитив “Допуска съдебна реабилитация по отношение на...”. Подлежи на протест или жалба в 7-дневен срок. След влизане в сила се изпраща до “Бюро съдимост”, които отбелязват допуснатата съдебна реабилитация в бюлетините за съдимост на молителя.


При нужда от съдействие за реабилитация по реда на чл. 87 от НК, моля обърнете се към нас чрез контактната форма.

0 преглеждания

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България