top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Прехвърляне на фирма - документи

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Прехвърляне на фирма, представлява едноличният собственик на капитала в ЕООД или съдружник в ООД да прехвърли дружествените си дялове на друго лице. Най-често е свързано и с промяна на управителя.


Документи за прехвърляне на фирма

1. Прилага се декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТТРЮЛНЦ, с която новият/настоящият управител декларира истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.


2. При избиране на нов управител се прибавя декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон, с която се декларира, че лицето не е обявено в несъстоятелност, или не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2г., предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Забрана да бъде управител има и за лице член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.


3. Новоизбраният управител декларира на основание чл. 142 от Търговския закон, че без съгласието на дружеството няма:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

- да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Забраните имат сила само при сходна с дружеството дейност. При неспазването им се дължи имуществена отговорност.


4. В началото на 2018г. се въведе изискването за представяне на декларация по чл. 129, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 129, ал. 1 от Търговския закон. Когато прехвърлянето на дружествени дялове е на трето лице, а не от един съдружник на друг, се декларира от едноличния собственик на капитала/съдружника и управителя, че дружеството няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествените дялове.

Пред нотариуса се заверява и декларация за действителен собственик по изискванията на ЗМИП.


5. Новият съдружник се приема, след като подаде молба по чл. 122 от Търговския закон, с която заяви, че приема условията на дружествения договор.


6. Досегашният управител подава уведомление, по силата на чл. 141, ал. 5 от Търговския закон, с което иска в 1-месечен срок да бъде освободен от длъжността си.


7. Договорът за прехвърляне на дружествени дялове се сключва с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Когато стойността на дяловете е до 10 000 лв., договорът има силата на разписка за заплащането на сумата.


8. С протокол за решения на едноличния собственик на капитал/общото събрание на съдружниците се взема решение за продаване на дружествените дялове на новия едноличен собственик/съдружник и приемането му в дружеството.


9. С друго решение взето от новия едноличен собственик/съдружник се освобождава стария управител и избира нов. Със същото решение може да се направят и други промени по партидата на дружеството, като смяна на името, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция с НАП, адрес на електронна поща, предмет на дейност и т.н. Приема се и изменения учредителен акт/дружествен договор.

Протоколите от решенията по т. 8 и т. 9 по силата на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон са с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. Нотариалната форма е допълнителна защита срещу "кражба на фирма".


10. На основание чл. 141, ал. 3 от Търговския закон, управителят дава нотариално заверено съгласие с образец на подписа си.


11. Направените промени се отразяват в учредителния акт/дружествения договор. Прилага се и копие, в което личните данни са заличени. 


12. Когато заявлението се подава от пълномощник се прилага и пълномощно. Ако е адвокатско, не се изисква нотариална заверка.


13. Подава се заявление А4 до Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, като държавната такса при онлайн заявяване е 15 лева, а на гише 30 лева.


След обработване на заявлението, което нормално отнeма около 24 часа, се изчаква 3-дневен срок, след който промените вече са отразените по партидата на дружеството.


За прехвърляне на фирма, свържете се с нас, като отидете на контакти.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page