top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Отказ за изплащане на щета

Актуализирано: 31.07

Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение по щета


Какви са възможностите, когато застрахователят не изплаща дължимото обезщетение по сключена застрахователна полица и как да получим най-високо обезщетение от застрахователя. При валидна застраховка "Гражданска отговорност" или “Kаско”, към момента на претърпяване на щетата, се дължи обезщетение за претърпените вреди.


Застрахователят е длъжен да изплати дължимото обезщетение в 15-дневен срок от представянето на последния необходим документ по заведената щета. В противен случай изпада в забава. Доводите на застрахователите за неплащане на обезщетенията са неоснователни. Единственият начин за получаване на дължимото е завеждане на дело пред съда. Основанието е чл. 405, ал. 1 от Кодекса за застраховането. Допълнителни жалби до застрахователя или до други институции са неефективни. Само съдът може да осъди застрахователя да изпълни финансовото си задължение към застрахования.


Съдебно производство

Предявяване на исковата претенция, включва следните разноски. Адвокатското възнаграждение се определя съобразно Наредбата и размера му се определя от претендираната сума. Държавната такса е в размер на 4% от цената на иска. В хода на делото се назначава съдебно-оценителна експертиза, чийто депозит се определя от съда. Разноските се присъждат при уважаване на иска, съразмерно признатата част.


Назначената съдебно-оценителна експертиза дава заключение каква е била средната пазарна цена на щета към деня на претърпяването ѝ. Така се определя дължимото от застрахователя обезщетение. При тотална щета се приспадат запазените части и се изплаща около 80% от стойността на автомобила. При кражба или грабеж се дължи 100% от пазарната цена, определена от приетото експертно заключение.


Застрахователят дължи лихви за забава на плащането от момента на представяне на последния необходим документ по щетата. При писмен отказ за плащане, изпада в забава от следващия ден. Ако отказът е мълчалив - от 16-тия. От датата на подаване на исковата молба, до окончателно изплащане на сумата, също се начислява законна лихва за забава.


При разсрочена на вноски застрахователна премия, която не е изплатена изцяло за периода, се прихваща от дължимото на застрахования. Вноските могат да се заплатят преди завеждане на делото.


Обжалване. Принудително изпълнение.

Застрахователите не във всеки случай обжалват решенията на първа инстанция. След влизане в сила на решението, ако не платят доброволно, се сдобиваме с изпълнителен лист, който е основание за образуване на изпълнително дело при ЧСИ. За образуване на делото се заплаща адвокатски хонорар в размер на 200 лева и таксите към ЧСИ. Застрахователите превеждат сумата по изпълнителния лист в срока за доброволно изпълнение, след което се възстановяват и направените разноски.


Относно отказ за изплащане на щета, свържете се с нас, като отидете на контакти.

280 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page