top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Обявяване на ГФО - документи

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Обявяване на ГФО - документи представяни пред Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ


1. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети - Г2.

При подаване на документите на гише в Агенция по вписванията, заявлението се попълва на хартиен носител и се отбелязват приложенията. При подаване по електронен път, формата се попълва онлайн. Необходим е квалифициран електронен подпис, с който да се подпише заявлението.


2. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, с която управителят декларира истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.


3. Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, относно микро, малки и средни предприятия, с която управителят удостоверява приемането на ГФО.


4. Годишен финансов отчет (ГФО) се състои от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение. Съставя се от счетоводителя на дружеството.


5. Държавна такса е в размер на 20 лева при подаване на заявлението по електронен път и 40 лева при подаване на гише.


6. Пълномощно, когато се подава от лице, различно от търговеца. При упълномощаване на адвокат, формата е обикновена писмена, а когато е трето лице, нужно е изрично нотариално заверено пълномощно, както и декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.


За обявяване на ГФО, свържете се с нас, като отидете на контакти.

454 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page