top of page
Търсене
 • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Обжалване на присъда

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Всяка първоинстанционна присъда подлежи на обжалване пред въззивния съд. Проверката за фактическата правилност на присъдата, се извършва само от въззивния съд, който може да установява нови фактически положения, а проверката за юридическата ѝ правилност – и от двете контролни инстанции, като касационната инстанция следи за правилното приложение на закона на основата на фактите, каквито са приети от въззивния съд.


Обжалване на присъда

Въззивното производство представлява второ по ред разглеждане на делото по същество. Постановява се акт въз основа на събраните от първостепенния съд доказателства, като има възможност да се събират и нови доказателства по искане на страните или по инициатива на съда. Въззивният съд извършва проверка изцяло на първоинстанционната присъда, като пред него са допустими всички доказателства, които могат да бъдат събрани по реда на НПК.


Предмет и предели на проверка

Проверява се цялостната правилност на невлязлата в сила присъда, дали приетите фактически положения съответстват на доказателствените материали, събрани и проверени от първоинстанционния съд, дали тези положения са установени след обективно, всестранно и пълно разследване, дали са спазени изискванията на процесуалния закон и правилно е приложен материалния закон, дали е индивидуализирано наказанието, дали е правилно решен спора по гражданския иск.


Исканията и съображенията в жалбата или протеста не обвързват съда и не определят пределите на проверката на присъдата. Съдът е длъжен да изясни обективната истина и да приложи правилно закона. Забраната да се влошава положението на подсъдимия е единственото ограничение на пределите на въззивната проверка, което се дерогира от протест на прокуратурата, жалба на частния обвинител или частен тъжител.


Жалба или протест

Това са процесуалните средства, чрез които се осъществява правото на защита от първоинстанционната присъда. По този начин присъдата не влиза в сила и делото се пренася на по-горна инстанция. Подсъдимият може да обжалва присъдата във всичките ѝ части, включително и само относно мотивите и основанията за оправдаването му, по отношение на приетите фактически положения и правна квалификация.


Срок за подаване на жалбата

За да бъде допусната въззивната жалба трябва да се спази срока за подаването ѝ. Той е 15-дневен и започва да тече от обявяване на присъдата. До първото заседание пред въззивната инстанция могат да се правят допълнителни писмени изложения за допълване на доводите по жалбата, след като мотивите към присъдата са били изготвени.


Форма и съдържание на жалбата

Жалбата трябва да е в писмена форма и да е подписана. В нея се посочва съдът, до който се подава, от кого се подава и какво искане се прави.


Връщане на жалбата

Предпоставките са неспазване на изискуемата форма, срока за подаване, липса на право на жалба, неподаване от легитимирано лице. Проверката се прави от първоинстанционния съдия.


Оттегляне на жалбата

Правото на оттегляне принадлежи на нейния подател. Когато се прави от защитника, е необходимо изрично заявено съгласие на подсъдимия.


Допускане на доказателства пред втора инстанция

Допустими са всички доказателства по НПК, не може да се откаже събирането им поради това, че не е направено в срок.

Може да се направи искане подсъдимият да бъде разпитан отново, но той да откаже. По негово искане може да даде обяснения, които въззивният съд не може да не изслуша.


Повторен разпит на свидетели и вещи лица, които са разпитани пред първата инстанция, се допуска когато съдът намери, че това е необходимо или когато техните показания или заключения ще се отнасят до новооткрити обстоятелства. Неразпитани свидетели и вещи лица могат да бъдат призовани, ако съдът счете, че техните показания и заключения ще бъдат от значение.


Въззивната инстанция се произнася по допускането на доказателствата в закрито заседание, в разпоредително с призоваване на страните или в открито съдебно заседание.


Съдебно заседание

Съдебното следствие се провежда по правилата за първоинстанционното производство.


Правомощия на въззивната инстанция

 1. Да отмени присъдата и да върне делото за ново разглеждане на прокурора или първоинстанционния съд:

 • въззивният съд отменя присъдата и връща делото на прокурора при наличие на отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, допуснато на досъдебното производство, което е засегнало процесуалните права на обвиняемия и неговия защитник или когато когато се установи, че престъплението, за което е образувано производството по тъжба на частния тъжител, е от общ характер.

 • отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд се прави единствено за процесуални нарушения, освен ако въззивният съд може да ги отстрани:

- Нарушения, довели до ограничаване процесуалните правила на страните: ограничаване на възможността на подсъдимия да участва в съдебно заседание; неспазване на реда на съдебните прения, неосигуряването на възможност на защитника и подсъдимия да се изкажат последни, и лишаването на подсъдимия от правото на последна дума; противоречието между диспозитива и мотивите на присъдата, както и между отделни части на мотивите, относно размера на наказанието;

- Липса на мотиви или протокол от съдебно заседание: липсата на протокол от съдебното заседание, както и неподписването му от председателя на съдебния състав, също и невписването на имената на съдията и съдебните заседатели в уводната част на протокола. Липсата на мотиви включва, когато не са изготвени от член на състава на съда, липса на част от тях, която се отнася до основни въпроси, както и неопределеността и неяснотата в диспозитива или мотивите на присъдата. Нарушение е и неподписването на мотивите от всички членове на състава на съда, когато е постановена при особено мнение;

- незаконен състав: участието на съдия или съдебен заседател в първоинстанционното разглеждане на делото, въпреки наличието на основание за отвод; нарушен е принципа на неизменност на съдебния състав и непрекъснатостта на съдебното заседание; не е спазена числеността на съдебния състав и участието на съдебни заседатели;

- нарушаване на тайната на съвещанието: присъствието на който и да било друг, освен членовете на съдебния състав, в съвещателната стая, когато съдът се е оттеглил на съвещание за обсъждане на присъдата;

2. Да отмени присъдата и да постанови нова присъда.

 • Въззивната инстанция може да приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление или да осъди оправдан подсъдим, ако е имало съответно обвинение в първата инстанция и е подаден протест;

 • Съдът постановява нова присъда, с която отменя неправилното осъждане на подсъдимия и го оправдава изцяло по поддържаното в първата инстанция обвинение;

 • Да оправдае подсъдимия и да му наложи административно наказание, когато извършеното деяние се наказва по административен ред според НК или когато съставлява административно нарушение, предвидено в закон или указ.

След постановяване на присъдата съдът се произнася и по мярката за неотклонение.


3. Да измени присъдата.

 • намаляване на наказанието, намаляване на размера на наложеното от първата инстанция наказание или замяната му с по-леко по вид наказание;

 • прилагане на закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление;

 • освобождаване от изтърпяване на наказанието, ако подсъдимият не е навършил пълнолетие или прилагане на условното осъждане;

 • освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78 НК (за непълнолетен подсъдим) и чл. 78а НК;

 • да намали, отмени или увеличи административното наказание; да наложи административно наказание, което е предвидено в НК, друг закон или указ;

 • може да измени присъдата и в гражданската ѝ част, като увеличаването или намаляването на размера на присъденото обезщетение, респективно уважаването на отхвърлена или отхвърлянето на уважена искова претенция, когато е поискано във въззивната жалба.


4. Да потвърди присъдата.

Установи се, че не са налице основания за отмяна или изменение, всички въпроси са получили обоснован и законосъобразен отговор и се споделят съображенията относно индивидуализацията на наказанието.


5. Да отмени присъдата и да прекрати наказателното производство, когато:

 • деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия; наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност; деецът е починал; след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта; спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото; в предвидените в особената част на НК случаи по дела от общ характер липсва тъжба от пострадалия до прокурора; деецът се освобождава от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни мерки; извършеното деяние съставлява административно нарушение, за което е приключило административнонаказателно производство; по отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава.

 • за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, а образуваното се прекратява и когато: липсва тъжба; тъжбата не отговаря на условията, посочени в чл. 81 от НПК; пострадалият и деецът са се помирили, освен ако деецът не е изпълнил условията на помирението без уважителни причини; частният тъжител оттегли тъжбата си; частният тъжител не е намерен на посочения от него адрес или не се яви в съдебното заседание на първоинстанционния съд без уважителни причини; тази разпоредба не се прилага, ако вместо частния тъжител се яви негов повереник.


6. Да спре наказателното производство, когато:

 • след извършване на престъплението обвиняемият е изпаднал в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или има друго тежко заболяване, което пречи на провеждането на производството; разглеждането на делото в отсъствие на обвиняемия би попречило да се разкрие обективната истина; деецът е лице с имунитет; съдът отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС; за същото деяние, което е престъпление, е приключило административнонаказателно производство; на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия; когато се чака отговор на изпратена молба за международна правна помощ.


Съдържание на въззивния съдебен акт

Когато се произнася с решение, въззивната инстанция задължително трябва да посочи по чия жалба или протест се е произнесла, какво е основното

съдържание на присъдата, жалбата и протеста, какви са доводите на страните, изложени в съдебното заседание, и решението си по жалбата или протеста. В случаите на постановяване на нова присъда, диспозитивът се обявява в съдебно заседание в присъствието на страните.


Oтносно обжалване на присъда, свържете се с нас, като отидете на контакти.

2300 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page