top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Нова фирма - документи

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Необходими документи за регистрация на нова фирма - ЕООД


1. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност - А4.

При подаване на документите за регистрация на гише в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, заявлението се попълва на хартиен носител и се отбелязват приложенията. При подаване по електронен път, формата се попълва онлайн. Необходим е квалифициран електронен подпис, с който да се подпише заявлението.


2. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, с която управителят декларира истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.


3. Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон, с която управителят декларира липса на обявяване в несъстоятелност и незаемането на управленска длъжност в дружество, която е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори или дружество за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.


4. Декларация по чл. 142 от Търговския закон, с която управителят декларира, че без съгласието на дружеството няма да извършва от свое или чуждо име търговски сделки, спадащи в предмета на дейност на представляваното дружество, няма да участва в събирателни, командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност, няма да заема длъжност в ръководни органи на други дружества със сходен предмет на дейност.


5. Съгласие и образец от подпис (спесимен) на управителя, на основание чл. 141, ал. 3 от Търговския закон, се заверява пред нотариус.


6. Учредителен протокол съдържа решение на едноличния собственик на капитала по въпросите, които са задължителни за учредителния акт на дружеството.


7. Учредителен акт съдържа:

- фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;

- предмета на дейност и срока на дружеството;

- името, съответно фирмата и единния идентификационен код на едноличния собственик на капитала;

- размера на капитала, когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в учредителния акт се определят сроковете и условията за внасянето му; срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от 2 г. от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала;

- размера на дяловете в капитала;

- управлението и начина на представителство;

- други права и задължения едноличния собственик на капитала.


8. Учредителен акт със заличени лични данни е в същата форма, като учредителния акт, но се заличава ЕГН на едноличния собственик на капитала и управителя.


9. Държавна такса е в размер на 55 лева при подаване на заявлението по електронен път и 110 лева при подаване на гише.


10. Пълномощно, когато се подава от лице, различно от търговеца. При упълномощаване на адвокат, формата е обикновена писмена, а когато е трето лице, нужно е изрично нотариално заверено пълномощно, както и декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.


Относно регистриране на нова фирма, свържете се с нас, като отидете на контакти.

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page