top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Необявена несъстоятелност

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Престъпление против кредиторите по чл. 227б от НК имаме, когато търговец, който изпадне в неплатежоспособност в 30-дневен срок от спиране на плащанията не подаде молба до съда за започване на производство по несъстоятелност. Наказанието е лишаване от свобода до 3 години или с глоба до 5 хиляди лева. Наказват се и лицата, които управляват и представляват търговското дружество или кооперация.


Неплатежоспособност

За да достигне до извод за осъществяване състава на престъплението, за което е повдигнато обвинение, анализират се доказателствата по делото и се прави извод към коя дата е изтекъл законоустановения срок за подаване на искане до окръжния съд за откриване на производство по несъстоятелност спрямо дружеството. Взема се предвид кога е било осъществено последното плащане, като считано от деня следващ тази дата е започнал да тече законоустановения срок за подаване на искане от представляващия дружеството.

Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка. Същото се отнася и за публичноправно задължение, свързано с търговската му дейност, или до задължение по частно държавно вземане. Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията. Спиране на плащанията е налице и когато са платени изцяло или частично вземания на определени кредитори.

От субективна страна осъщественото деяние е при пряк умисъл, доколкото лицето е разбирал противоправността на действията си , неподаване в законоустановения срок на искане за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на дружеството, но е искал настъпването на общественоопасните последици от деянието си. Ясно е съзнавал, че дружеството няма възможност да изпълнява задълженията си, изпаднало е в неплатежоспособност, но не е изпълнил съзнателно задължението си за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност.


Необявена несъстоятелност. Наказание

Ако лицето е с чисто съдебно минало, прави се искане обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК, когато са налице всички кумулативни предвидени предпоставки. Предвиденото административно наказание е глоба в размер между 1000 и 5000 лева.


Относно необявена несъстоятелност, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

255 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page