top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Надписване на сметки за ток

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Получили сте надписана сметка за ток? Имате 15 дни да я заплатите или ел. захранването ще бъде преустановено.


Преизчисляване на ел. енергия

Електроразпределителното дружество изпраща уведомление, че на основание чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката и чл. 56, ал. 1 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, след проверка, извършена на обекта от експерти, е съставен констативен протокол. На основание протокола е начислена сума в определен размер за преизчислени количества електрическа енергия, за мрежови услуги (без цена за достъп до мрежата) и за "задължения към обществото". Към писмото се прилага и фактура, в която е посочен срок за плащане.


Надписване на сметки за ток. Защита.

Надписаната сметка за ток може да бъде обжалвана пред електроразпределителното дружество, като може да бъде изпратена и по електронна поща. Срокът за даване на писмени отговори по подадени от клиенти жалби е 30 дни. Отговорът може да бъде изготвен и в по-кратък срок.

Поради липсата на нови обстоятелства и промяна на съществуващата фактическа обстановка, Дружеството няма основание да преразгледа случая. Надписаната сметка за ток остава дължима, докато не се заведе дело.


За да не бъде преустановено електрозахранването на обекта за дължимата сума по нея, е необходимо да приложите предявена искова молба срещу Дружеството и документ за платена държавна такса по сметката на съда.


Съдебна фаза

Предявеният иск е с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК - отрицателен установителен иск, с който се иска да бъде признато за устнановено, че не се дължи сумата по издадена фактура, обективираща стойност на коригираното количество електроенергия за период от 3 месеца. Искат се и възстановяване на сумите, представляващи разноски по делото.


Интересът на потребителя на ел. енергия произтича от качеството му на потребител и обвързан с Общите условия на Дружеството, регламентиращи възможност за едностранното коригиране на сметката за потребена електроенергия в имота му.

Последните изменения, касаещи извършването на едностранна корекция на сметката, съгласно чл. 98а от Закона за енергетиката е след приемане на с Решение по т. 1 от протокол № 67 от 24.04.2019 год. на КЕВР и обнародвани в ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 год. Съгласно решение № 111/17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г., ВКС, I отделение, с изменението на Закона за енергетиката съществува законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, ако е изпълнил задължението си по чл. 98а, ал. 2, т. 6 и по чл. 83, ал. 1,т. 6 от ЗЕ за предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка и на правила за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите за измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, вкл. за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената ел. енергия. С изменението на Закона за енергетиката изрично е предвидена възможността за провеждане корекционна процедура, което води до надписване на сметката за ток.

Извършената едностранна корекция от страна на ответника в конкретния случай се основава на разпоредбите на чл. 98а, ал. 2, т. 6 и чл. 104а, ал. 2, т. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ, чл. 49 и 55 от ПИКЕЕ.

Съгласно чл. 49, ал. 3 и 4 от ПИКЕЕ при отсъствие на ползвателя или на негов представител при съставянето на констативен протокол или при отказ от тяхна страна да го подпишат, протоколът се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и свидетел, който не е служител на оператора. В констативния протокол се отбелязват присъстващите на проверката, както и отказът за подписване от страна на ползвателя или на неговия представител, ако е направен такъв. В тези случаи, в седемдневен срок от датата на съставянето на констативния протокол операторът на съответната мрежа го изпраща на ползвателя с препоръчано писмо с обратна разписка или по друг начин в съответствие с предоставените от ползвателя данни за контакт. Ако е нарушена процедурата по уведомяване на потребителя, това води до незаконосъобразност на процедурата и неоснователно написване на сметката за ток.

Дружеството трябва да представи доказателства, при условията на пълно и главно доказване, че е доставило на клиента и той е потребил електроенергия в начисления размер, съдържаща се в регистър 1.8.3, установен след софтуерно прочитане.

Нормата на чл. 55 от ПИКЕЕ предвижда, че в случаите, в които се установи, че са налице измерени количества електрическа енергия в невизуализирани регистри на средството за търговско измерване, операторът на съответната мрежа начислява измереното след монтажа на средството за търговско измерване количество електрическа енергия в тези регистри. Трябва да бъде представен протокол за монтаж на електромера, съдържащ данни за показанията на всички регистри към датата на монтажа, иначе е невъзможно да се установи какви са били стойностите на показанията на скритите регистри на електромера при монтирането му и да бъде обоснован категоричен извод, че констатираното при проверката количество електроенергия, натрупано в регистър 1.8.3 и потвърдено при извършената метрологична проверка, представлява действително потребена от абоната електрическа енергия, но неотчетена при регулярните месечни отчети.


Доказва се и точният момент, от който електромерът, настроен за двутарифен отчет, е започнал да отчита енергия в трета тарифа. Ако липсват данни за началния момент на грешката, не може да бъде установено и обстоятелството дали погрешно отчетеното количество електрическа енергия е действително потребено от конкретния абонат в процесния период. Дори да се приеме за реално преминало количеството електроенергия, отчетено в регистър 1.8.3, е невъзможно да бъде определено в кой момент колко от него е преминало, а цената на електроенергията за технологични разходи е различна в различните периоди от време, което се отразява и в становището за начисление на електрическа енергия. При такова положение остава неясно как операторът е преценил каква част от общо отчетеното количество електроенергия в регистър 1.8.3 следва да отнесе към отделните, различни по времетраене подпериоди. Ако количествата се разпределят по друг начин в подпериодите, предвид различните цени за тях, ще се получи различна крайна стойност на дължимата цена.

Операторът има задължение да осигурява на потребителя възможност за контрол на показанията на СТИ. Ако отчетът e недостъпен и скрит за потребителя в регистър, това е пряко нарушение на тези правила. След като невизуализираната тарифа 1.8.3 подлежи на разчитане само със специален софтуер, с който разполагат производителят и лицензираното за ползване енергийно дружество, възможността за контрол на абоната на практика липсва. Липсата на изрично и индивидуално уговорени условия за отчитане по тарифа 1.8.3 и препараметризирането на електромера да отчита по този начин не обвързва потребителя, тъй като представлява отклонение от договора и противоречи на чл. 10 и 11 от ПИКЕЕ и чл. 120, ал. 4 от ЗЕ.

Ако в процедурата по преизчисляване на ел. енергия са допуснати горепосочените нарушения, съдът ще счете предявеният отрицателен установителен иск за изцяло основателен и да го уважи. Следователно надписната сметка за ток няма да се дължи.


Oтносно надписване на сметки за ток, свържете се с нас, като отидете на контакти.

619 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page