top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Ликвидация на събирателно дружество

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Събирателно дружество се обявява в ликвидация при прекратяване на членството на един от съдружниците или настъпване на неговата смърт.


Процедура по ликвидация на събирателно дружество

Производството започва с подаване на уведомление до компетентния ТД на НАП, по седалище и адрес и управление на дружеството, за започване на процедура по заличаване на дружеството. Не се дължи държавна такса. Срокът за издаване на удостоверението е 60 дни, след което се подава заявление Б6 до Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, към което се прилагат следните документи:

- решение на общото събрание за обявяване в ликвидация на дружеството;

- документ за платена държавна такса в размер на 20 лева (при подаване по електронен път);

- образец от подпис, заверен пред нотариус, на ликвидатора;

- удостоверение от НАП по чл. 77 от ДОПК;

- декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;

- адвокатско пълномощно.

Ликвидаторът обикновено е съдружник или управител на дружеството, но може да бъде и трето лице.

Междувременно се подава заявление то ТД на НОИ за издаване на удостоверение за предаване на разплащателните ведомoсти на дружеството

Покана до кредиторите

Определя се срок на ликвидацията, който не може да е по-кратък от 6 месеца и започва да тече от обявяване на поканата до кредиторите в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Към заявление Г1 се представят следните документи:

- покана до кредиторите;

- декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;

- документ за платена държавна такса в размер на 20 лева (при подаване по електронен път);

- адвокатско пълномощно.


Заличаване на дружеството от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ

След изтичане на 6-месечния срок на ликвидация, подава се заявление, с което се заличава дружеството. Прилагат се следните документи към заявление А4:

- удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от ТД на НОИ;

- първоначален и краен ликвидационен баланс;

- пояснителен доклад към баланса;

- годишен отчет на ликвидатора;

- декларация по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон на ликвидатора;

- декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;

- документ за платена държавна такса в размер на 15 лева (при подаване по електронен път);

- адвокатско пълномощно.


Годишна данъчна декларация до НАП се подава в 30-дневен срок от заличаването на дружеството.


Относно ликвидация на събирателно дружество, свържете се с нас, като отидете на контакти.


Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page