Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Заличаване на искова молба

Актуализирано: юли 8

На основание чл. 13 от Правилника за вписванията, когато съдът постанови акт, с който се прекратява производството по образуваното дело, необходимо е да се извърши отбелязване за заличаване на вписаната искова молба.


Подава се молба за заличаване от адвокат с адвокатско пълномощно или представител с нотариално заверено пълномощно до Служба по вписванията, с което се иска от съдия по вписванията да бъде разпоредено заличаването на вписания до момента акт.


Към молбата за заличаване се прилагат следните документи, които се изискват от съдебния състав, разглеждал делото и се получават в съответното деловодство:

- 3 екземпляра на заверен препис от съдебния акт, с който делото е приключило;

- придружително писмо, издадено от съда, което да послужи пред Служба по вписванията;

- заверен препис от вписаната искова молба.


Държавната такса е в размер на половината от тази за вписване на исковата молба, като не може да е по-малко от 10 лева.


За консултация онлайн или в кантората, както и за да използвате юридическите ни услуги, моля, свържете се с нас по телефона, Viber или имейл, като отидете на контакти.

18 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички