top of page
Търсене
 • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Закрила при уволнение

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Закрилата при уволнение по чл. 333 от Кодекса на труда изисква предварително разрешение от инспекцията по труда преди прекратяване на трудовия договор. Липсата на разрешение води до незаконност на уволнението само на това, без съдът да се разглежда трудовия спор по същество.


Разрешение за уволнение от инспекцията по труда

Разрешението трябва да се даде в писмена форма, налично към момента на връчване на предизвестието или заповедта за прекратяване на трудовия договор. Издава се от общинската инспекция по труда, на територията на която се намира седалището на работодателя, или от съответния синдикален орган в случаите по чл. 333, ал. 3 и 4 от КТ.


Закрилата се прилага към трудовите правоотношения възникнали от трудов договор и конкурс, но не и от избор или трудови договори за допълнителен труд.


Един работник или служител може да e закрилян на повече от едно основания. Необходимо е разрешение за всяко от основанията поотделно.

Закрила при уволнение според чл. 333 от КТ

- закриване на част от предприятието;

- съкращаване на щата;

- намаляване обема на работата;

- липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;

- промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;

- дисциплинарно уволнение.


Закрила при уволнение на категории работници или служители

 1. Майка на дете до 3-годишна възраст.

 2. Трудоустроен е работник или служител с предписание за трудоустрояване от здравните органи. Закрилата е за всички случаи на лица с трайно намалена работоспособност, независимо дали здравословното му състояние е наложило преместване на друга подходяща работа или изпълняваната от него е без противопоказания за здравето му, като е препоръчано да се извършва при облекчени условия. Действието е за срока на трудоустрояването, като не е от значение дали предписанието е изпълнено от работодателя. Със закрила са и лицата с призната нетрудоспособност над 50%, дори да не се предписва трудоустрояване. Предварително се взема становище от ТЕЛК, а след това разрешение за уволнение от инспекцията по труда.

 3. Боледуващ от болест, определена в Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, а именно исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване и захарна болест. След представяне на медицинските документи от работника, работодателят ги изпраща на ТЕЛК за мнение, преди да поиска разрешение за уволнение от инспекцията по труда.

 4. Започнал ползуването на разрешения му отпуск, като не е от значение дали е платен, неплатен, за временна неработоспособност и други.

 5. Избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а от Кодекса на труда за времето на мандата.

 6. Избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците.

 7. Член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество

 8. Член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му. Нужно е предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация.

 9. Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.

 10. Бременна или в напреднал етап на лечение ин-витро, може да бъде уволнена с предизвестие само при закриване на предприятието; при отказ да последва предприятието, когато се премества в друго населено място или местност; когато длъжността трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнения работник или служител; когато служителят е задържан за изпълнение на присъда, както и дисциплинарно уволнен, обаче след предварително разрешение на инспекцията по труда. По отношение на всички други основания за прекратяване на трудовия договор, имат абсолютна закрила. Закрилата действа от момента на удостоверяване пред работодателя с документ, издаден от здравните органи състоянието на бременност.

 11. Ползващ отпуск поради бременност и раждане, може да бъде уволнен само при закриване на предприятието.

Задължение на работодателя е да извърши преценка за наличие на предварителната закрила, като събере информация за работниците и служителите, които смята да уволни, като липсва легално вменено задължение на работника или служителя да уведомява работодателя си предварително за наличните основания за закрила, а обективният характер на закрилата се изключва само в случай, че работникът съзнателно укрие съществуващо основание за позоваването на нея.


Относно закрила при уволнение, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1872 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page