©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България 

  • адв. Светослав Григоров

Връщане на парична гаранция

Актуализирано: 18 Юни 2019

Спрямо лице привлечено като обвиняем по досъдебно производство може да се вземе мярка за неотклонение парична гаранция. Разследващите органи с разпореждане определят размера и срока (между 3  и 15 дни), в който трябва да се внесе по банковата сметка към съответната Областна дирекция на МВР или Окръжна прокуратура по следствени дела. Мярка парична гаранция може да бъде взета тепърва от съда. В такъв случай сумата се превежда по сметка на съда, който я е определил.

Основанието за налагане на мярка за неотклонение парична гаранция отпада, ако досъдебното производство бъде спряно или прекратено от прокуратурата. При подаване на заявление за възстановяване на паричната гаранция, то се докладва на наблюдаващия прокурор, който изготвя резолюция, с която удостоверява наличието на основания за възстановяването ѝ.

Във всички останали случаи контрол по тази мярка упражнява съда. При направено основателно искане, във всеки един момент на съдебното производство, мярката за неотклонение може да бъде отменена и паричната гаранция освободена. Съдът задължително се произнася по мярката за неотклонение при постановяване на присъдата. Гаранцията задължително се освобождава, когато наказателното производство приключи по един от следните начини:

- лицето бъде освободено от наказателна отговорност или от изтърпяване на наложеното наказание;

- постанови се оправдателна присъда;

- осъден е на наказание без лишаване от свобода или е задържан за изпълнение на наказанието.

Когато паричната гаранция е внесена по сметка на ОД на МВР се процедира по следния начин. Първо се подава молба по номера на делото, с която се иска да бъде освободена внесената парична гаранция и да се издаде заверено копие на решението, постановлението или протокола за прекратяването на делото. Прилага се оригинал на вносната бележка. Ако не е запазена, иска се от съда да издаде заверено копие на приложената по делото. Ако по делото са направени разноски, гаранцията няма да бъде освободена преди да бъдат заплатени. Може да се поиска прихващане от паричната гаранция и да бъде освободена останалата ѝ част.

На второ място, подава се молба свободен текст до Директора на ОД на МВР, към която се прилага удостоверение за банкова сметка, посочва се телефон за връзка и се описват приложените документи:

- оригинална вносна бележка за внесената сума, заверена на гърба с дата, подпис и печат от съда;

- заверено копие от решението, постановлението или протокола за прекратеното дело, в което изрично е посочено, че гаранцията в определен размер е освободена.

При внесена парична гаранция по сметка на прокуратурата по следствени дела се подава заявление за възстановяване на сумата до прокуратурата, към което се прилагат оригинал на вносна бележка и документ от банка за лична сметка на вносителя. Ако делото е в съдебна фаза, прилага се съдебен акт, с който е  освободена гаранцията, заверен от съда. Ако делото е на етап досъдебно производство, наблюдаващият прокурор удостоверява наличието на основания за възстановяването. Заявлението с приложените документи и разрешението от наблюдаващият прокурор се докладва на административния ръководител, който разрешава възстановяването на гаранцията.

Паричната гаранция се изплаща по банков път на вносителя или на упълномощено лице, като представи нотариално заверено пълномощно, в което е посочена сумата за получаване.

Срокът за получаване на гаранцията е 1 година, считано от датата когато е станала изискуема. След изтичането му, сумата не се възстановява и остава в полза на държавния бюджет.

#паричнагаранция #мярказанеотклонение #досъдебнопроизводство #прокуратура

952 преглеждания