top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Връщане на парична гаранция

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Спрямо лице привлечено като обвиняем по досъдебно производство може да се вземе мярка за неотклонение парична гаранция. Разследващите органи с разпореждане определят размера и срока (между 3 и 15 дни), в който трябва да се внесе по банкова сметка към съответната областна дирекция на МВР или окръжна прокуратура по следствени дела. Мярка парична гаранция може да бъде взета тепърва от съда. В такъв случай сумата се превежда по сметка на съда, който я е определил.


Освобождаване на парична гаранция от прокуратурата

Основанието за налагане на мярка за неотклонение парична гаранция отпада, ако досъдебното производство бъде спряно или прекратено от прокуратурата. При подаване на заявление за възстановяване на паричната гаранция, то се докладва на наблюдаващия прокурор, който изготвя резолюция, с която удостоверява наличието на основания за възстановяването ѝ.


Освобождаване на парична гаранция от съда

Когато делото е в съдебна фаза, контрол по тази мярка упражнява съответния съд. При направено основателно искане, във всеки един момент на съдебното производство, мярката за неотклонение може да бъде отменена и паричната гаранция освободена. Съдът задължително се произнася по мярката за неотклонение при постановяване на присъдата. Гаранцията задължително се освобождава, когато наказателното производство приключи по един от следните начини:

- лицето бъде освободено от наказателна отговорност или от изтърпяване на наложеното наказание;

- постанови се оправдателна присъда;

- осъден е на наказание без лишаване от свобода или е задържан за изпълнение на наказанието.


Връщане на парична гаранция, внесена по сметка на МВР

Когато паричната гаранция е внесена по сметка на ОД на МВР се процедира по следния начин. Ако делото е прекратено на фаза досъдебно производство, молба се подава до прокуратурата по номер на прокурорската преписка, който да се произнесе по връщането на паричната гаранция.

Ако делото е приключило в съдебна фаза, подава се молба по номера на делото, с която се иска да бъде освободена внесената парична гаранция и да се издаде заверено копие на съдебния акт, с който съдът е разпоредил, че гаранцията се връща на подсъдимия.

Оригиналът на представеното банково платежно нареждане за внесената парична гаранция се получава в деловодството, подпечатано.

Направените разноски в производството следва да се заплатят.


След като се сдобиете с документите от прокуратурата или следователно съда, подава се молба свободен текст до Директора на ОД на МВР, към която се прилага удостоверение за банкова сметка, посочва се телефон за връзка и се описват приложените документи:

- оригинална вносна бележка за внесената сума, заверена на гърба с дата, подпис и печат от съда;

- заверено копие от решението, постановлението или протокола за прекратеното дело, в което изрично е посочено, че гаранцията в определен размер е освободена.


Получаване на парична гаранция по следствени дела

При внесена парична гаранция по сметка на прокуратурата по следствени дела, се подава заявление за възстановяване на сумата до прокуратурата, към което се прилагат оригинал на вносна бележка и удостоверение от банка за лична сметка на вносителя.

Ако делото е на етап досъдебно производство, наблюдаващият прокурор удостоверява наличието на основания за възстановяването.

Ако делото е в съдебна фаза, прилага се съдебен акт, с който е  освободена гаранцията, заверен от съда.

Заявлението с приложените документи и разрешението от наблюдаващият прокурор се докладва на административния ръководител, който разрешава възстановяването на гаранцията.


Изплащане на парична гаранция

Паричната гаранция се изплаща по банков път на вносителя или на упълномощено лице, като представи нотариално заверено пълномощно, в което е посочена сумата за получаване.


Срок за получаване на парична гаранция

Паричната гаранция се получава в общия 5-годишен давностен срок, считано от датата, когато е станала изискуема. След изтичането му, сумата не се възстановява и остава в полза на държавния бюджет.


За получаване обратно на внесена от Вас парична гаранция, свържете се с нас, като отидете на контакти.

4777 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page