Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Участие в обществени поръчки

Актуализирано: авг 24

Подготвяте се за участие в обществена поръчка?


Адвокатското дружество предлага асортимент от услуги, свързани със защита на интересите на своите клиенти, участващи в процедури, провеждани по Закона за обществените поръчки. Кантората разполага с екип от утвърдени специалисти с дългогодишен опит в участието, подготовката и провеждането на обществени поръчки. Услугите, с които можем да ви бъдем полезни: • Подготовка на пълен набор от документи за участие в конкретна процедура/обява за възлагане на обществена поръчка, който включва: - консултации по конкретни казуси, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки; - правно консултиране и съдействие при планиране, организация, провеждане и участие в обществени поръчки; - писмено искане на разяснения от възложителя, по условията на конкретната обществена поръчка; - изготвяне на заявления за участие и/или оферти, съдържащи документите посочени в чл. 39 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, в зависимост от конкретните изисквания на възложителя за съответната процедура/обява за възлагане на обществена поръчка; - изготвяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, когато назначената от възложителя комисия е констатирала несъответствие, непълнота или липса на информация по отношение на изискванията за личното състояние и критериите за подбор; - изготвяне на писмени разяснения, поискани от назначената от възложителя комисия за заявени от участника/кандидата данни;

• Изготвяне на жалби срещу всяко решение, действие или бездействие на възложителя, което подлежи на обжалване, съгласно чл. 196 от ЗОП. Осигуряваме и процесуално представителство при обжалване пред Комисията за защита от конкуренцията /КЗК/ и Върховния административен съд /ВАС/.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

92 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички