top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Прекратяване на трудовия договор при съкращаване на щата

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие, поради съкращаване на щата е на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 от Кодекса на труда. Налице е, когато престава да съществува трудовата функция за съответната длъжност. Щатът на предприятието е списъкът на общия брой, наети работници и служители, както и тяхното вътрешно разпределение, съгласно организацията на труда по трудови функции и длъжности.


Съкращаване на щата от работодателя

Съкращаването има за цел да оптимизира дейността на предприятието чрез осъществяването ѝ занапред от по-малък брой наети лица на трудов договор. При спор за законосъобразност на уволнението, съдът упражнява контрол за точното прилагане на закона, който не се изчерпва само с констатацията за формалното прилагане на критериите по Кодекса на труда. Право на работодателя да упражни едностранно волеизявление за прекратяване възниква след вземане на решение за съкращаване на щатната бройка за длъжността. Следва да изпълнени въведените в КТ изисквания за предварителната закрила по чл. 333 от КТ или провеждане на подбор по чл. 329 от КТ. Документът, с който се обективира взето решение за съкращаване на щата може да е заповед, списък, длъжностно или поименно щатно разписание.

Промени в щатното разписание на работниците и служителите се извършва с решение на органа, компетентен да го утвърди. Това е в правомощията на представляващия работодателя и упълномощено от него лице. Преценката за законност на уволнението винаги е поставена в зависимост от това дали е било взето решение за съкращаване на длъжността в щатното разписание, компетентността на органа, който е взел решението и дали то е извършено реално. Реалността се изследва като се преценява дали е премахната длъжността като щатна бройка и трудовата функция е престанала да съществува като съществени и основни трудови функции на отделна длъжност.


Съкращаване на щата е налице и когато трудовите функции за една или няколко длъжности бъдат обединени в една при премахване на щатни бройки или когато щатната бройка за определена длъжност е закрита, а трудовите функции са разпределени между други длъжности, които извън нововъзложените имат и свои характерни трудови функции. При закриване на длъжност по щатното разписание и създаване на мястото на закритата нова длъжност в щатното разписание, нова по трудови функции или когато са включени изцяло или част от трудовите функции на закритата длъжност, но са предвидени и включени съществено нови по своята характеристика трудови функции.


Работодателят може да съкрати щата поради закриване на част от предприятието и също да закрие част от предприятието, като едновременно с това да съкрати щата по отношение на незакритата част.


Наименованието не е от значение за характера и същността на длъжността, важни са правата и задълженията на служителя, които определят съдържанието на трудовите му функции. За да се прецени дали с новия щат има реално съкращаване чрез промяна в трудовите функции и задължения, трябва да се съпоставят същностните характеристики на длъжностите по новия и по стария щат. Не се сравняват само длъжностните характеристики, но и естеството на възложената работа, определящи я трудови функции.


Няма реално съкращение, когато за изпълнение на трудовата функция по съкратената длъжност работодателят наема друго лице на мястото на уволненото, но само ако по естеството си новото правоотношение, независимо от даденото му от страните наименование, е трудово. Работодателят може да прехвърли част от дейността си на външен изпълнител по граждански договор.


Няма реално съкращаване на щата, ако функциите на съкратената длъжност продължават да се изпълняват от друго лице, наето по договор, прикриващ трудов (например граждански договор или дори при работа без сключен трудов договор).


Подбор и заповед за прекратяване на трудовия договор при съкращаване на щата

Работодателят е длъжен да упражни правото си на подбор по чл. 329 от КТ, когато съкращава една или повече от няколко еднородни длъжности (щатни бройки).


Решението за съкращаване на щатна бройка не подлежи на контрол за законосъобразност. Преценката на представляващия и управляващия работодателя да извърши промени в щатното разписание в предприятието, не подлежи на съдебен контрол. Заповедта за уволнение не се мотивира. Това е въпрос на целесъобразност на работодателя.


Относно прекратяване на трудов договор при съкращаване на щата, свържете се с нас, като отидете на контакти.

10 283 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page