Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Уволнение на трудоустроен

Актуализирано: Юни 24

Процедурата по трудоустрояване на работници и служители трябва да отговаря на законовите изисквания на чл. 309, чл. 314-320 и чл. 414, ал. 1 от КТ, чл. 40, 47, 48, чл. 349 от Кодекса за социално осигуряване, Наредба за трудоустрояване, Наредба № 8/22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност и Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. Ако не бъдат спазени законовите изисквания, прекратяването на трудовия договор бива обявявано за незаконно от съда. 


Работодателят издава заповед, с която създава комисия по трудоустрояване с председател ръководителя на предприятието. Всяка година до края на януари определя подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на Наредба № 8/22.06.1987 г. Списъкът на местата се съхранява при работодателя. Преписи се изпращат на ТД на НОИ и на службата по трудова медицина. При поискване и на здравния орган, който осъществява трудоустрояването. Половината от местата за трудоустроени се определят за заемане от лица с трайна неработоспособност. Работодателят издава заповед за приспособяване на работните места, определени за лица с намалена работоспособност. Води се дневник за регистриране на трудоустроените лица. При издаден от здравните органи документ, който дава право на работника да бъде трудоустроен, работодателят издава заповед за трудоустрояването му на подходяща за неговото състояние работа за определения в експертното решение на здравния орган срок.


При отказ от страна на работника или служителят да заеме новата длъжност, работодателят може да прекрати едностранно трудовия договор на основание чл. 330, ал. 2, т. 5 от Кодекса на труда.


Ако имате казус с прекратяване на договор на трудоусторен, моля свържете се с нас чрез контактната форма.

0 преглеждания

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България