top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Увеличаване на капитала на ЕООД и приемане на нов съдружник

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Един от начините да се увеличи капитала на търговско дружество е чрез приемане на нов съдружник. По този начин не важат правилата на чл. 129 от Търговския закон за прехвърляне на дружествени дялове на трети лица. Съдружникът свободно се приема в дружеството. Не е необходимо декларирането на липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. 


Необходими документи за увеличаване на капитала на ЕООД и приемане на нов съдружник

Към заявление А4 до Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ се прилагат:

  • Молба по чл. 122 от Търговския закон, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор;

  • Протокол от решение на едноличния собственик на капитала, с което приема нов съдружник в дружеството и с колко дяла увеличава капитала;

  • Протокол от решение на съдружниците, с което приемат нов дружествен договор;

  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, с която се декларира истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

  • Пълномощно, ако се подава от различно от търговеца лице;

  • Заплатена държавната такса в размер на 30 лева, при подаване на онлайн заявление А4.


Внасянето на капитала се прави от новоприетия съдружник по открита вече разплащателна сметка на дружеството. Основанието за внасяне е “увеличаване на капитал”. Търговският регистър и регистър на ЮЛНЦ не изисква представяне на удостоверение от банката за внесения капитал.

За увеличаване на капитала на ЕООД и приемане на нов съдружник, свържете се с нас, като отидете на контакти.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page