top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Уведомление за бялата книга на криптоактива

Актуализирано: 9.06.2023 г.

Емитентите изпращат уведомление за бялата книга на криптоактива до компетентния орган в своята държава членка по произход. Те информират за началната дата на публичното предлагане на криптоактивите или на допускането им до търговия на платформа.

Не се изисква предварително одобряване от компетентните органи преди публикуването. Излагат се причините защо криптоактива следва да се счита за финансов инструмент, електронни пари, депозит, структуриран депозит.


Уведомление за бялата книга на криптоактива

Заедно с уведомлението се предоставя списък на приемащите държави членки, в които се възнамерява да се предлагат публично криптоактивите или да се допуснат до търговия на платформа. Компетентният орган в срок от 2 работни дни уведомява органите в приемащите държави членки за публичното предлагане.

Също, компетентният орган уведомява ЕОЦКП за бялата книга на криптоактива, като я вписва Регистъра на доставчиците на услуги за криптоактиви.


Публикуване на бялата книга

Емитентите публикуват бялата книга за криптоактива на своя публичен уебсайт, преди публичното му предлагане или допускане до търговия на платформа, и остава на разположение за целия период на предлагане.


Ограничено във времето публично предлагане на криптоактиви

Емитентите които определят срок за публичното предлагане, публикуват на своя уебсайт резултата в срок до 16 дни след записването на криптоактивите.

Te упражняват ефективен мониторинг и защита на средставата, като държат криптоактивите под попечителство от кредитна институция, когато средствата са фиатни, или лицензиран да е попечител и управлява доставчик на услуги за криптоактиви.


Разрешение за публично предлагане или допускане до търговия на криптоактиви

След публикуване на бялата книга на криптоактива, емитентите могат да го предлагат в рамките на целия Европейски съюз и да кандидатстват за допускане до търговия на платформа.

По отношение на емитентите, няма допълнителни изисквания за предоставяне на информация във връзка с предлагането на тези криптоактиви или допускането им до търговия на платформа.


Изменения на публикуваната бяла книга

Емитентите внасят изменения на вече публикувана бяла книга, когато информацията би била от значение за бъдещи купувачи, да купят, или за настоящите държатели, да продадат или обменят.

Емитентът публикува обявление на своя уебсайт, касаещо промяната на бялата книга, както и обобщение на причините за това.

Емитентите уведомяват компетентния орган на държавата членка по произход за измененията на бялата книга 7 работни дни преди публикуването, като обясняват причините за внесената промяна. Органът може да упражни законовите си правомощия за разследване.

Компетентният орган на държавата членка по произход уведомява приемащата държава членка в срок от 2 работни дни за изменението.

На публикуваната на своя уебсайт изменена бяла книга се поставя електронен времеви печат. Отбелязва се коя е актуалната, последна изменена бяла книга. Като всички нейни версии се държат публично.


Относно уведомление относно бялата книга на криптоактива, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

5 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page