• адв. Светослав Григоров

Снемане на полицейска регистрация

Актуализирано: 5 Юни 2019

Органите на МВР извършват полицейска регистрация на лицата, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер по смисъла на НК. Събират се личните им данни, за което не се изисква съгласието им. Относно дактилоскопиране, фотографиране и изземване образци за ДНК профил може да се откаже. Тогава тези действия могат да се извършат принудително с разрешение на съдия. Ако не се стигне до влизане в сила на осъдителна присъда, има възможност за заличаване от регистрите на МВР.


Основанията за снемане на полицейска регистрация са поместени в чл. 68, ал. 6, т. 1 - 5 от ЗМВР:

1. регистрацията е извършена в нарушение на закона - има се предвид, когато лицето е регистрирано без да е привлечен като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер; лицето е малолетно или непълнолетно и са му наложени мерки възпитателни мерки или е предадено за налагане на такива на МКБППМН;

2. наказателното производство е прекратено от прокуратурата или съда;

3. влязла е в сила оправдателна присъда;

4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание;

5. лицето е починало, искането може да бъде направено от неговите наследници.


При отговаряне на някое от законовите изисквания, мотивирано искане може да се подаде до един от следните държавни органи: ОДМВР, РУ, РДГП, ГПУ или ГДГП. Прилагат се и доказателства за наличието на основание за прекратяване на полицейската регистрация.


При отказ за издаване на акт за заличаване или при мълчалив отказ, обжалването върви по реда на АПК.

162 преглеждания

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България