Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Снемане на полицейска регистрация

Актуализирано: авг 24

Органите на МВР извършват полицейска регистрация на лицата, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер по смисъла на Наказателния кодекс. Събират се личните им данни, за което не се изисква съгласието им. Относно дактилоскопиране, фотографиране и изземване образци за ДНК профил - лицата имат право да откажат. Тогава тези действия могат да се извършат принудително с разрешение на съдия. Ако не се стигне до влизане в сила на осъдителна присъда, отпада основанието за обработване на личните данни и могат да бъдат заличени от регистрите на МВР по инициатива на лицето.


Основанията за снемане на полицейска регистрация са поместени в чл. 68, ал. 6, т. 1 - 5 от ЗМВР:

1. регистрацията е извършена в нарушение на закона - има се предвид, когато лицето е регистрирано без да е привлечен като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер; лицето е малолетно или непълнолетно и са му наложени мерки възпитателни мерки или е предадено за налагане на такива на МКБППМН;

2. наказателното производство е прекратено от прокуратурата или съда;

3. влязла е в сила оправдателна присъда;

4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание;

5. лицето е починало, искането може да бъде направено от неговите наследници.


При отговаряне на някое от законовите изисквания, мотивирано искане може да се подаде до Столична дирекция на вътрешните работи. Прилагат се и доказателства за наличието на основание за прекратяване на полицейската регистрация.При отказ за издаване на акт за заличаване или при мълчалив отказ, обжалването върви по реда на АПК, компетентен е административния съд.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

671 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички