top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Регистриране на фондация - документи

Документи за регистрация на фондация пред Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.


1. Заявление за вписване на обстоятелства - А16.

При подаване на документите на гише в Агенция по вписванията, заявлението се попълва на хартиен носител и се отбелязват приложенията. При подаване по електронен път, формата се попълва онлайн. Необходим е квалифициран електронен подпис, с който да се подпише заявлението.


2. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, с която представляващият декларира истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.


3. Съгласие и образец от подпис (спесимен) на представляващия/те, заверено пред нотариус.


4. Протокол от учредително събрание съдържа решение на учредителя/ите по въпросите, които са задължителни за учредителния акт на фондацията.


5. Протокол от учредително събрание със заличени лични данни, в същата форма, като протокола от учредителното събрание, но се заличават ЕГН-тата на упоменатите лица.

6. Протокол от учредително събрание, с който се определят членовете на органите на управление и представляващ/и.

7. Банково платежно нареждане за предоставено парично дарение или документи удостоверяващи предоставяне на движимо или недвижимо имущество при учредяване на фондацията.


8. Учредителнен акт, съдържащ:

- наименованието;

- седалището;

- целите;

- видът на дейност;

- предоставеното имущество;

- органите на фондацията;

- клоновете;

- правомощията на органите;

- начина на представляване;

- срокът, за който се учредява.

Учредителният акт е с нотариална заверка на подписите на учредителя.

Завещание, нотариално заверено копие и акт за смърт на завещателя, когато се учредява по случай на смърт.


Могат да бъдат запазени права на учредителя или определено от него трето лице, които да преминат върху съответния орган на фондацията, в случай че учредителят или лицето почине.


9. Държавната такса е в размер на 25 лева при подаване на заявлението по електронен път, а 50 лева при подаване на гише.


10. Пълномощно, когато се подава от лице, различно от представляващия сдружението. При упълномощаване на адвокат, формата е обикновена писмена, а когато е трето лице, нужно е изрично нотариално заверено пълномощно, както и декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.


За регистрация на фондация, свържете се с нас, като отидете на контакти.

59 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page