top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Регистрация на сдружение с нестопанска цел - документи

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Документи за регистрация на сдружение пред Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.


1. Заявление за вписване на обстоятелства - А15.

При подаване на документите на гише в Агенция по вписванията, заявлението се попълва на хартиен носител и се отбелязват приложенията. При подаване по електронен път, формата се попълва онлайн. Необходим е квалифициран електронен подпис, с който да се подпише заявлението.


2. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, с която представляващият декларира истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.


3. Съгласие и образец от подпис (спесимен) на представляващия/те, заверено пред нотариус.


4. Протокол от учредително събрание съдържа решение на учредителя/ите по въпросите, които са задължителни за устава на сдружението.


5. Протокол от учредително събрание, в същата форма, като протокола от учредителното събрание, но се заличават ЕГН-тата на упоменатите лица.


6. Устав, който съдържа:

- наименование на сдружението;

- седалището;

- целите и средствата за тяхното постигане;

- вида на дейност';

- предмет на допълнителната стопанска дейност;

- органите на управление;

- клоновете;

- правомощията на органите на сдружението;

- правилата относно начина на представляване на сдружението;

- правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;

- срока, за който е учредено сдружението;

- реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;

- начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите.


7. Устав със заличени лични данни, в същата форма, като устава, но се заличават ЕГН-тата на упоменатите лица.


8. Държавна такса е в размер на 25 лева при подаване на заявлението по електронен път и 50 лева при подаване на гише.


9. Пълномощно, когато се подава от лице, различно от представляващия сдружението. При упълномощаване на адвокат, формата е обикновена писмена, а когато е трето лице, нужно е изрично нотариално заверено пълномощно, както и декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.


За регистрация на сдружение с нестопанска цел, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1022 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page