top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Продажба на наследствен дружествен дял

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Наследниците на починал собственик на ЕООД могат да прехвърлят дружествените дялове на трето лице.


Необходими документи за продажба на наследствен дружествен дял

1. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност - А4.

При подаване на документите за промяна на обстоятелства на гише в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, заявлението се попълва на хартиен носител и се отбелязват приложенията. При подаване по електронен път, формата се попълва онлайн. Нужен е квалифициран електронен подпис, с който да се подпише заявлението.


2. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, с която новият управител декларира истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.


3. Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон, с която новият управител декларира липса на обявяване в несъстоятелност и незаемането на управленска длъжност в дружество, която е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори или дружество за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.


4. Декларация по чл. 142 от Търговския закон, с която новият управител декларира, че без съгласието на дружеството няма да извършва от свое или чуждо име търговски сделки, спадащи в предмета на дейност на представляваното дружество, няма да участва в събирателни, командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност, няма да заема длъжност в ръководни органи на други дружества със сходен предмет на дейност.


5. Препис-извлечение от акт за смърт на едноличния сбоственик на капитала на ЕООД.


6. Удостоверение за наследници.


7. Протокол от събрание на наследниците на починалия едноличен собственик на капитала.

8. Договор за прехвърляне на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Наследниците, без да са придобивали качеството на съдружници в дружеството, прехвърлят дяловете на трето лице.

9. Декларация по чл. 129, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 129, ал. 1 от Търговския закон. Когато прехвърлянето на дружествени дялове е на трето лице, а не от един съдружник на друг, се декларира от едноличния собственик на капитала/съдружника и управителя, че дружеството няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествените дялове.


10. Молба по чл. 122 от Търговския закон, с която новият съдружник заявява, че иска да бъде приет в дружеството и се съгласява с условията на учредителния акт.

11. Протокол за решения на едноличния собственик на капитала, с който се избира нов управител. Приема се и нов учредителен акт, съобразен с промените. Могат да се променят и други обстоятелства по партидата на дружеството.

12. Съгласие и образец от подпис (спесимен) на новия управител, на основание чл. 141, ал. 3 от Търговския закон, се заверява пред нотариус.


13. Учредителен акт, запазва досегашното си съдържание, като се променя едноличният собственик на капитала и управителя.


14. Учредителен акт със заличени лични данни е в същата форма, като учредителния акт, но се заличава ЕГН на едноличния собственик на капитала и управителя.


15. Държавна такса е в размер на 15 лева при подаване на заявлението по електронен път и 30 лева при подаване на гише.


16. Пълномощно, когато се подава от лице, различно от търговеца. При упълномощаване на адвокат, формата е обикновена писмена, а когато е трето лице, нужно е изрично нотариално заверено пълномощно, както и декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.


Относно продажба на наследствен дружествен дял, свържете се с нас, като отидете на контакти.

716 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page