Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Продажба на запорирани дружествени дялове

Прехвърляне на запорирани дружествени дялове на съдружник - възможно ли е?


Вписаният запор върху притежаваните от съдружника дружествени дялове от капитала, наложени за обезпечаване на вземания на кредитора, забранява на длъжностите лица по регистрация при Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, да впишат промяна в титуляра на дяловете.


Единствената възможност съдружникът да не притежава вече запорираните дружествените дялове е, на основание чл. 125, ал. 2 от Търговския закон, да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направени най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването. Тази възможност за прекратяване на участието на съдружник в дружеството не може да бъде поставяна в зависимост от други юридически факти, включително уреждането на имуществените отношения между напускащия съдружник и дружеството и от съдбата на дружествените дялове.

Изтичането на срока на предизвестието прекратява членственото правоотношение. В този смисъл е Решение № 46/22.04.2010г. по търг. дело № 500/09г. на ВКС, което е задължително за българските съдилища и длъжностните лица от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Наложеният запор на дяловете на напускащия съдружник не е пречка да напусне дружеството, тъй като запорът върху дяловете ще се трансформира в запор върху вземането им по чл. 125, ал. 3 от Търговски закон, която сума следва да се заплати на кредитора по запора, а не на напусналия съдружник. Така интересът на кредитора остава защитен.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

9 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички