top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Придобиване на емитенти на токени

Актуализирано: 13.06.2023 г.

Възнамеряващите да придобият дялово участие в емитент на токени, обезпечени с активи, като правото на глас или притежавания дял от капитала достига 10, 20, 30 или 50%, или би станал тяхно дъщерно дружество, уведомяват компетентния орган. Същото важи и при намаляване на дяловото участие.

В 2-дневен срок компетентните органи потвърждават получаването на уведомлението. В срок от 60 работни дни оценяват планираното придобиване. Възможно е да изискването на допълнителна информация, за да бъде завършена оценката. Компетентните органи уведомяват за взетото решение да възразят срещу планираното придобиване. При липса на възражения, след като изтече срока за произнасяне, планираното придобиване или освобождаване се счита за одобрено.


Съдържание на оценката при придобиване на емитенти на токени

Компетентните органи оценяват лицата и финансовата стабилност при планираното придобиване, по следните критерии:

- репутацията и финансовата стабилност на приобретателите;

- репутацията и опита на ръководителите;

- възможността за продължаване на спазване на законовите изисквания;

- липсата на съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.


Компетентните органи могат да възразят срещу придобиването при наличието на основателни съображения съгласно горепосочените критерии.


Относно отговорност на придобиване емитенти на токени, обезпечени с активи моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

9 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page