Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Пострадал от престъпление

Пострадалият не може да се конституира като страна на досъдебното производство, но правата му се гарантират от закона. Качеството му възниква веднага след започване на разследването, като не е необходимо извършителят да е установен. Когато образуваното наказателно производство за престъпление от общ характер премине в съдебната фаза, пострадалият има възможност да упражни правата си на страна, ако бъде конституиран като граждански ищец и/или частен обвинител.


Претърпени вреди

Пострадалият е физическо лице, претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. При негова смърт, правата му преминават върху неговите наследници.

Ощетеното юридическо лице може да понесе единствено имуществени вреди.


Права на пострадалия

- Да бъде уведомен за правата си и хода в наказателното производство. Разследващите органи разясняват в какво се състоят възможностите и как да се реализират;

- Да е информиран за хода на производство, като му се изпращат актове по хода на досъдебното;

- Лично участие в производството, като дава свидетелски показания, присъстване на действия по разследването и предявяването му;

- Прави искания, бележки и възражения по време на досъдебното;

- Право да обжалва прекратяването и спирането на наказателното производство;

- Да има повереник (адвокат), който да предоставя правна помощ и да защитава интересите на пострадалия;

- Да получи защита на сигурността си и на близките си;

- Да поиска обезпечаване на бъдещ граждански иск.


Задължения на прокурора

- Уведомява пострадалия за образуване и отказ да образува досъдебно производство;

- Предявява разследването и се произнася при направени искания;

- Изпраща преписи от актовете си за спиране и прекратяване на наказателното производство.


Призоваването на пострадалия и на адвоката му за предявяването на разследването се извършва само при направено искане за участие в досъдебното производство. Искане може да бъде направено с молба, както и с изявление по време на разпита му като свидетел.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

4 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички