top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Пострадал от престъпление

Актуализирано: 2.06.2022 г.

Пострадалият не може да се конституира като страна на досъдебното производство, но правата му се гарантират от закона. Качеството му възниква веднага след започване на разследването, като не е необходимо извършителят да е установен. Когато образуваното наказателно производство за престъпление от общ характер премине в съдебната фаза, пострадалият има възможност да упражни правата си на страна, ако бъде конституиран като граждански ищец и/или частен обвинител.


Претърпени вреди

Пострадалият е физическо лице, претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. При негова смърт, правата му преминават върху неговите наследници.

Ощетеното юридическо лице може да понесе единствено имуществени вреди.


Права на пострадалия

- Да бъде уведомен за правата си и хода в наказателното производство. Разследващите органи разясняват в какво се състоят възможностите и как да се реализират;

- Да е информиран за хода на производство, като му се изпращат актове по хода на досъдебното;

- Лично участие в производството, като дава свидетелски показания, присъстване на действия по разследването и предявяването му;

- Прави искания, бележки и възражения по време на досъдебното;

- Право да обжалва прекратяването и спирането на наказателното производство;

- Да има повереник (адвокат), който да предоставя правна помощ и да защитава интересите на пострадалия;

- Да получи защита на сигурността си и на близките си;

- Да поиска обезпечаване на бъдещ граждански иск.


Задължения на прокурора

- Уведомява пострадалия за образуване и отказ да образува досъдебно производство;

- Предявява разследването и се произнася при направени искания;

- Изпраща преписи от актовете си за спиране и прекратяване на наказателното производство.


Призоваването на пострадалия и на адвоката му за предявяването на разследването се извършва само при направено искане за участие в досъдебното производство. Искане може да бъде направено с молба, както и с изявление по време на разпита му като свидетел.


За консултация на пострадал от престъпление, свържете се с нас, като отидете на контакти.

120 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page