top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни

Актуализирано: 13.06.2023 г.

Доставчиците на услуги за криптоактиви, предоставящи попечителство и управление, договарят задълженията и отговорностите със своите клиенти.

Споразумението съдържа:

- данни за страните;

- описание на услугата;

- начин на комуникация и удостоверяване на самоличност на клиента;

- системи за сигурност;

- дължимите на доставчика такси;

- приложимото законодателство.


Попечителство и управление на криптоактиви

Доставчиците въвеждат вътрешни правила и процедури за защита на криптоактивите. Поддържат регистър на клиентите, в който се вписват движенията на активите. Извлечение от него се предоставя най-малко на всеки 3 месеца и при поискване.

Доставчиците разделят собствените средства и тези на клиентите им. Носят отговорност за загуба на криптоактиви вследствие на неизправност или хакерска атака до размера на пазарната им стойност.


Управление на платформа за търговия

Правилата за управление на платформа за търговия на криптоактиви определят:

- условия за допускане на криптоактиви до платформата;

- категориите, които няма да бъдат допускани до търговия;

- процедури и такси за допускане до платформата;

- критерии за участие в търгуването;

- гаранции за лоялна и редовна търговия;

- условия за ликвидност;

- спиране на търгуването;

- гарантиране на ефективния сетълмент.


Криптоактивът трябва да отговаря на горепосочените правила преди да бъде допуснат до търговия на платформа. Оценява се и качеството му съгласно емитента и разработващия му екип.

Криптоактиви с вградена функция за анонимизиране са забранени, освен ако държателите им и хронологията на сделките с тях могат да бъдат установени.

Правилата за управление се изготвят на един от официалните езици на държавата или обичайно ползван в международните финанси.

Доставчиците не търгуват за собствена сметка на управляваната от тях платформа.

Изграждат се системи и процедури, които да гарантират, че търговията на платформата е устойчива, непрекъсната, разполага с достатъчен капацитет, спазва лимити за търговия, преминала е проверки.

Платформата за търговия оповестяват публично всички цени „купува“ и „продава“, както и информация за реализирани сделки.


Обмен на криптоактиви срещу фиатна валута или срещу други криптоактиви

Доставчиците установяват търговска политика, посочваща условията, на които клиентите трябва да отговарят.

Сделките се извършват по твърдо обявени цени, като се публикува информация за нарежданията и сключените сделки.

Доставчиците установяват политика за изпълнение на нарежданията, свързани с криптоактиви, гарантиращи справедливо и бързо изпълнение.


Пласиране на криптоактиви

Доставчиците на услуги представят следната информация преди сключване на договор с тях:

- вида на пласирането;

- размера на таксите;

- срока, процедурата и цената;

- информация за купувача.

Получаване и предаване на нареждания

Доставчиците прилагат процедури за своевременно предаване на нарежданията на клиентите и изпълнението им на платформа за търговия на криптоактиви.


Предоставяне на консултации

Лицензираните доставчици, предоставящи консултации относно криптоактиви, препоръчват активи, които са в интерес на клиентите. Лицата, предоставящи консултациите притежават необходимите знания и опит.

Предоставят на клиентите доклад на траен носител, обобщаваш консултацията, в който се посочват изискванията и потребностите на клиентите и описание на консултацията.


Относно попечителство и управление на криптоактиви от името на трети страни, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

21 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page