Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Оттегляне на иск

Оттеглянето на иска се прави от ищеца до съда, като се отказва от делото и десезира съда от спора. Запазва се възможността да се предяви отново иск срещу същия ответник, със същия спорен предмет.


Оттеглянето на иска може да се направи във всеки един етап на делото. Ако е до приключване на първото по делото заседание, не е необходимо съгласието на ответника. При направено оттегляне след този момент, съдът уведомява ответника, като взема предвид неговото становище.


Ако оттеглянето на иска е направено след приключване на устните състезания и преди влизане в сила на решението, съдът прекратява производството и обезсилва постановеното решение. Когато оттеглянето е направено пред въззивната или касационната инстанция, обжалваното решение се обезсилва.


Изявлението за оттегляне на иска може да се оттегли от ищеца, докато същото не е прието от ответника. Оттеглянето може да се обезсили по взаимно съгласие на страните, преди съдът да е прекратил производството по делото.


Сторените разноски при прекратяване на делото се присъждат на ответника, но не и на ищеца.

При оттегляне на иск от пълномощник, нужно е изрично упълномощаване за разпореждане с предмета на спора.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1 преглед0 коментари

Последни публикации

Виж всички