top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Отказ за плащане по Каско при кражба на МПС

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Какви са опциите при кражба на МПС, когато застрахователят не изплаща дължимото обезщетение по сключената полица “Каско”? Как да получим най-голямо обезщетение от застрахователя?


При валидна застраховка “Каско”, към момента на противозаконното отнемане на МПС, се дължи обезщетение за претърпените имуществени вреди.


Отказ за плащане по Каско

Застрахователят е длъжен да изплати дължимото в 15-дневен срок от представянето на последния необходим документ по заведената щета или изпада в забава.


Доводите на застрахователите за неплащане на обезщетение са неоснователни. Единственият начин за получаване на дължимото е завеждане на дело пред съответния съд на основание чл. 405, ал. 1 от Кодекса за застраховането. Допълнителни жалби до застрахователя или до други институции не пораждат ефект. Само български съд може да осъди застрахователя и така да се стигне до изпълнение на задължението му.


отказ за плащане по Каско


Съдебно производство

Предявяване на претенцията пред съда води със себе си следните разходи. Адвокатското възнаграждение се определя съобразно Наредбата и размера му зависи от заведения иск. Държавната такса е 4% от цената на иска. В хода на делото се назначава съдебно-оценителна експертиза, чийто депозит се определя от съда. Приблизително е около 400 лева. Разноските се присъждат при уважаване на иска, но съразмерно признатата част, а на насрещната страна, на базата на отхвърлената част от претенцията. Поради тази причина е важно да бъде уважен целия иск или възможно най-малка част да бъде отхвърлен.


Най-ефикасният метод за получаване на максималното обезщетение е завеждане на частичен иск. В исковата молба се посочва каква част от цялата застрахователна сума се претендира. До приключване на съдебното дирене може да се измени размера на иска. Назначената авто-оценителна експертиза ще даде заключение каква е била средната пазарна цена за автомобила към деня на открадването. Това е и обезщетението, което дължи застрахователя. При тотална щета се приспадат запазените части и се изплаща около 80% от стойността. При кражба или грабеж обаче няма нищо останало, така че се дължи 100% от пазарната стойност. Сумата, за която е било застраховано МПС-то не е задължително сумата, която ще плати застрахователя като обезщетение.


Така надзастраховането се явява без смисъл, а при подзастраховането не се получава действителната стойност на претърпените вреди. Веднага след приемане на заключението на вещото лице, се прави искане за увеличаване на исковата претенция до пазарната стойност, посочена от него. Довнася се държавна такса за увеличаването. При намаляване на иска не се възстановява таксата. Поради тази причина е по-удачно да се предяви първоначално по-ниска стойност на иска и след това да се увеличи, а не да се налага намаляване.


Застрахователят дължи лихви за забава на основание чл. 86, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите. В 15-дневния срок след като му е представен и последния необходим документ по щетата, ако откаже плащане писмено, изпада в забава от следващия ден. Ако мълчаливо откаже плащане, от шестнадесетия ден започва да се начислява лихва. Законната лихва за забава трябва да се изчисли при подаване на исковата молба с лихвен калкулатор. Отново важат правилата за частичния иск. Изчислява се каква част от цялата лихва се претендира и впоследствие се увеличава претенцията.

От датата на подаване на исковата молба, до окончателно изплащане на сумата, също тече законна лихва.


При така водено дело, единствения начин да не се уважи целия иск е, ако застрахователната премия е била разсрочена на вноски и някоя от тях не е била платена. Процесуалният представител ще направи възражение за прихващане от евентуално дължимото на застрахования. Това може да се избегне като вноските се заплатят преди завеждане на делото.

Обжалване и принудително изпълнение

Не винаги застрахователите обжалват първоинстанционните решения. След влизане в сила се изважда изпълнителен лист и се образува изпълнително дело при частен съдебен изпълнител. Заплаща се адвокатски хонорар в размер на 200 лева за образуването на делото и такси към ЧСИ. Застрахователите заплащат дължимите суми по изпълнителния лист в срока за доброволно изпълнение и се възстановяват направените разноски.


Относно неизплатено обезщетение по Каско, свържете се с нас, като отидете на контакти.

516 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page