Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Обезщетение за бавно правосъдие

Актуализирано: авг 24

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.


Обезщетение може да се търси по административен ред чрез Инспектората към Висшия съдебен съвет до министъра на правосъдието. Заявление се подава само от страна, спрямо която е приключило дело или е прекратено досъдебно производство, не по-късно от 6 месеца от влизане в сила на окончателния акт. Държавна такса не се дължи. Произнасянето по заявлението се извършва в 6-месечен срок. При постигнато съгласие относно размера на обезщетението се сключва споразумение и сумата се изплаща от държавния бюджет. Определените обезщетения в това производство са занижени в сравнение с това, което може да бъде присъдено от съда. Лице, получило обезщетение от Инспектората, не може да заведе дело на същото основание. Така, че ако се мине през това производство и се определи неудовлетворяващо обезщетение, то може да бъде отказано и да се заведе дело по реда на чл. 2б от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.


Пред съда възможността да се заведе дело се погасява с общата 5-годишна давност. Държавна такса е в размер на 10 лева за физически лица и 25 лева за юридически. Като ищец трябва да се докаже, че са причинени вреди. Неимуществените вреди се доказват със свидетелски показания на достатъчно близки до потърпевшия хора. Изразяват се в претърпени напрежение, тревоги, нерви, безнадеждност, безсилие и отчаяние. Съдът взема предвид продължителността на производството и натовареността на съответния съд, където се е водило делото, за да определи по справедливост размера на вредите.


При уважен иск се възстановяват разноските за държавна такса и адвокатско възнаграждение.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

88 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички