Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Недействителност на трудов договор

Недействителност на трудов договор е налице, когато противоречи или заобикаля закона или колективен трудов договор, съгласно чл. 74, ал. 1 от Кодекса на труда.

Недействителността на трудовия договор се установява с иск до съда, както и по образуван вече трудов спор. Субсидиарно се прилагат основанията за недействителност на договорите по чл. 26-34 от Закона за задълженията и договорите.


Когато контролен или друг компетентен орган прецени, че трудовият договор е недействителен, незабавно сезира съда, за да се произнесе по действителността на трудовия договор - чл. 74, ал. 3 от КТ.


Недействителността може да обхване само някои клаузи на договора. Вместо тях се прилагат повелителните разпоредби на закона или уговореното в колективния трудов договор.


Ако недостатъкът на трудовия договор отпадне или бъде отстранен, не е възможно обявяване на недействителност.


Когато работникът или служителят е бил добросъвестен, обявената недействителност на трудовия договор или на отделни негови клаузи, има действие занапред.

При обявяването ѝ се прилага закрилата по чл. 333 от КТ.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

2 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички