top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Недействителност на договор за потребителски кредит

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Заведено е дело срещу Вас за признаване на установено, че дължите сума по потребителските кредит? Кога договорът за кредит е недействителен и какви са последствията.


Обявяване на предсрочна изискуемост на договор за потребителски кредит

След като не са заплатени две или повече от вноските по кредита, кредитодателят има право да обяви предсрочна изискуемост на кредита, като уведоми кредитополучателят. Следващата стъпка на кредитодателят е подаване до районния съд на заявление по чл. 410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение. В едномесечен срок от получаването ѝ, длъжникът може да направи възражение, че не дължи сумата. На кредитодателят се дава срок, в който да заведе установителен иск, с който да докаже вземането си. В съдебната фаза идва и моментът, в който може да се докаже недействителност на договора за кредит.


Недействителност на договора за потребителски кредит. Законови изисквания.

Потребителският кредит, съгласно чл. 22 от Закона за потребителския кредит, трябва да отговаря на посочените нормативни изисквания в чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 1, т. 7-12 и т. 20 и ал. 2, чл. 12, ал. 1, т. 7-9 от ЗПК, за да е действителен. По-надолу ще дадем примери на често срещаните нарушения от страна на кредитодателите.


Неспазването на чл. 11, ал. 1, т. 10 от ЗПК се състои в посочване като абсолютни стойности на лихвения процент и ГПР, но липса на методика на формулиране на годишния процент на разходите по кредита, от която да става ясно общите разходи по кредита.


Нарушение на чл. 10, ал. 1 от ЗПК представлява използване на шрифт при изготвяне на договора не по-малък от 12.


Липсата на предвидената в чл. 10, ал. 1, т. 12 от ЗПК информация относно правото на потребителя при погасяване на главницата да получи при поискване, безплатно, по всяко време от изпълнението на договора, извлечение показващо извършените и предстоящите плащания.


Съдържание на договора за потребителски кредит

- чл. 11, ал. 1, т. 7 от ЗПК - общия размер на кредита и условията за усвояването му;

- чл. 11, ал. 1, т. 8 от ЗПК - стоката или услугата и нейната цена в брой - когато кредитът е под формата на разсрочено плащане за стока или услуга или при свързани договори за кредит;

- чл. 11, ал. 1, т. 9 от ЗПК - лихвения процент по кредита, условията за прилагането му и индекс или референтен лихвен процент, който е свързан с първоначалния лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; ако при различни обстоятелства се прилагат различни лихвени проценти, тази информация се предоставя за всички приложими лихвени проценти;

- чл. 11, ал. 1, т. 11 от ЗПК - условията за издължаване на кредита от потребителя, включително погасителен план, съдържащ информация за размера, броя, периодичността и датите на плащане на погасителните вноски, последователността на разпределение на вноските между различните неизплатени суми, дължими при различни лихвени проценти за целите на погасяването;

- чл. 11, ал. 1, т. 20 от ЗПК - наличието или липсата на право на отказ на потребителя от договора, срока, в който това право може да бъде упражнено, и другите условия за неговото упражняване, включително информация за задължението на потребителя да погаси усвоената главница и лихвата съгласно чл. 29, ал. 4 и 6, както и за размера на лихвения процент на ден;


Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗПК - общите условия са неразделна част от договора за потребителски кредит и всяка страница се подписва от страните по договора.


Съдържание на договор за овърдрафт

- чл. 12, ал. 1, т. 7 от ЗПК - общия размер на кредита и условията за усвояването му;

- чл. 12, ал. 1, т. 8 - лихвения процент по кредита, условията, приложими по отношение на лихвения процент, и когато е необходимо, индекс или референтен лихвен процент, който е свързан с първоначалния лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; ако при различни обстоятелства се прилагат различни лихвени проценти, информацията по изречение първо се предоставя за всички приложими лихвени проценти;

- чл. 12, ал. 1, т. 9 - годишния процент на разходите по кредита и общата сума, дължима от потребителя, изчислени към момента на сключване на договора за кредит, като се посочат взетите предвид допускания, използвани при изчисляване на годишния процент на разходите по определения в приложение № 1 начин.


Застраховка към потребителския кредит

Ако към договора за потребителски кредит е сключен и застрахователен договор, той е недействителен, ако не се докаже сключването му съгласно Кодекса на застраховането. Цялата застрахователна премия или първата вноска при разсрочване се заплаща при сключването на договора. Писмената форма е задължителна, като застрахователна полица или друг писмена акт. При непредоставяне на полица или друг акт, застрахователният договор е недействителен и възнагражденията по него не се дължат.


Съдебно решение

При установяване на нарушение на някоя от горепосочените норми, съдът обявява недействителност на договора за потребителски кредит. Следователно вземанията на кредитора, надвишаващи главницата, не са дължими от кредитополучателя. Дължи се връщане само на главницата, без лихви или други разходи по кредита.


Oтносно недействителност на договор за потребителски кредит, свържете се с нас, като отидете на контакти.

493 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page