top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Надвзети лихви по ипотечен кредит

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Едностранно увеличаване на лихвата по кредит

Кога едностранно променената лихва по ипотечен кредит е недължимо платена и при липса на основание? Какви са възможностите, когато банката вдигне лихвения процент неоснователно и как да получим обезщетение от банката-кредитор?

При редовно плащане на договорената месечна вноска от страна на длъжника по договора за ипотечен кредит, придобива се право да се подаде искова молба до компетентния съд. Като страна по договор за ипотечен кредит, лицето има качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителя. Така може да се ползва от защитата, която дава ЗЗП.

Лихвата е свързана с влиянието на външни за банката фактори, породени от въздействието на паричните политики на централните банки. Методът на изчисление на съответния лихвен процент трябва да съдържа ясно и конкретно разписана изчислителна процедура, която да предвижда количествените изражения и относителната тежест на всеки от отделните компоненти – пазарни индекси и индикатори. Посочването само на факторите, които влияят върху изменението на лихвения процент, не е достатъчно, при липса на разбираемо за средностатистическия потребител описание на начина, по който настъпилите изменения в съответния финансов индекс, валутен курс и т.н., ще изменят лихвения процент. Липсата на конкретна методика или формула, определящ съотношението между изменението и изброените обективни фактори, създава възможност при наличие на предвидените в договора или Общите условия изменения на променливата компонента, банката своеволно да променя размера на лихвата. Тогава е налице недобросъвестност при договарянето, което води до нищожност на клаузата поради неравноправност.


Надвзети лихви по ипотечен кредит

При обявяване на нищожност на клаузата от съда, банката се задължава да върне размера на сумата, която е надвзета като разлика между договорената лихва и неоснователно увеличената. Например, ако дължите за периода лихва в размер на 2000 лв., съгласно погасителния план, а Вие сте заплатили 4000 лв., то ви се дължи връщането на 2000 лв., ведно с лихвите.


Съдебно производство

Предявяването на иска включва следните разноски. Адвокатският хонорар се определя съобразно Наредба № 1 от 9 юли 2004г. за минималните адвокатски възнаграждения, като размера му зависи от претендираната сума. Внася се и държавна такса в размер на 4% от цената на иска. В хода на делото се назначава съдебно–счетоводна експертиза, чийто то депозит се определя от съда. Направените разноски се присъждат при уважаване на иска, в зависимост от признатата част.


Относно надвзети лихви по ипотечен кредит, свържете се с нас, като отидете на контакти.

35 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page