top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Лиценз за токени, обезпечени с активи

Актуализирано: 9.06.2023 г.

Лиценз за публично предлагане в Европейския съюз на токени, обезпечени с активи, или така наречените стейбълкойни, за кандидатстване за допускането им до търговия на платформа, се предоставя само на юридически лица, установени в ЕС.

Не е необходимо лицензиране, когато:

- в продължение на 12 месеца, средната сума на токените в обръщение не надвишава 5 000 000 EUR;

- публичното предлагане на токени, е предназначено само за квалифицирани инвеститори и могат да бъдат държани само от такива.

Не е нужно издаване на лиценз на кредитни институции.

Емитентите изготвят бяла книга за криптоактива и я изпращат за одобрение на компетентния орган на своята държава членка по произход.


Издаденият лиценз е валиден за целия Европейски съюз и емитентът може да предлага токените във всички държави членки. Същото важи и за одобрената бяла книга.


Заявление за издаване на лиценз за токени, обезпечени с активи

Емитентите на токени, обезпечени с активи, подават заявление за издаване на лиценз до компетентния орган на своята държава членка по произход. В него се съдържа следната информация за емитента:

- адрес;

- учредителен акт;

- програмата за дейността, бизнес модела;

- правно становище, че токените, обезпечени с активи, не отговарят на условията, за да се считат за финансови инструменти, електронни пари, депозити или структурирани депозити;

- описание на правилата за управление;

- самоличността на членовете на управителния орган;

- доказателства, че лицата от управителния орган се ползват с добра репутация и притежаваш подходящите знания и опит, за да управляват;

- доказателство, че физическите лица, които пряко или косвено притежават над 20 % от акционерния капитал или от правата на глас, или по друг начин упражняват контрол върху посочения подал заявление емитент, притежават добра репутация и компетентност.

- бяла книга за криптоактива;

- политиките и процедурите за управление;

- договорните споразумения с трети страни;

- политиката относно непрекъснатостта на дейността;

- механизмите за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска;

- процедурите и системите за обезпечаване на сигурността, киберсигурността, целостта и поверителността на информацията;

- процедурите относно разглеждането на жалби.


Европейският банков орган разработва технически стандартни формуляри, образци и процедури за подаване на заявление за лиценз.


Оценка на заявлението за лиценз

Компетентните органи, получили заявлението, проверяват пълнотата му, както и тази на бялата книга за криптоактива, в срок от 20 работни дни. При липсваща информация, дават указания за допълване в определен срок.

До 3 месеца се издава проекторешение за издаване на лиценз или отказват. Компетентният орган изпраща информацията на ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ, а когато валутата е различна от евро, със съответната централна банка.

До 2 месеца ЕБО, ЕОЦКП, ЕЦБ или централната банка издават необвързващо становище до компетентния орган.


Издаване на лиценз или отказ

До 1 месец от получаване на необвързващото становище, компетентните органи вземат мотивирано решение за издаване на лиценз или за отказ от лицензиране на емитента. Уведомлението се изпраща в срок от 5 работни дни.

Издаването на лиценз означава одобрение на бялата книга за криптоактива.

Отказва се издаването, когато емитентът не отговаря на изискванията на Регламента, управителният орган представлява заплаха за непрекъсността на дейността му и интересите на клиентите, или бизнес моделът не е финансово стабилен.

За всички издадени лицензи се уведомяват ЕБО, ЕОЦКП, ЕЦБ или централните банки.

Отнемане на лиценз

Компетентните органи отнемат лиценз, когато емитентът:

- не го е използвал до 6 месеца от издаването му;

- не го е използвал в продължение на 6 последователни месеца;

- е получил лиценза чрез неправомерни средства;

- не отговаря везе на условията за издаване;

- е нарушил съществено разпоредбите на Регламента;

- е в несъстоятелност;

- се е отказал от лиценза.


Oтносно издаване на лиценз за токени, обезпечени с активи, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

7 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page