top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Лицензиране на доставчиците на услуги за криптоактиви

Актуализирано: 13.06.2023 г.

Юридически лица, намиращи се в държава-членка на ЕС, предоставят услуги за криптоактиви след лицензиране.

Лицензът е валиден в границите на Европейския съюз чрез право на установяване. При предоставяне на трансгранични услуги не се налага физическо присъствие в държавата-членка.


Заявление за лицензиране на доставчиците на услуги за криптоактиви

Доставчик на услуги за криптоактиви подава заявление до компетентния орган на държавата членка, със следното съдържание:

- търговско и юридическо наименование, идентификатор, уебсайт и физически адрес;

- правна форма;

- устав;

- програма на дейността, видовете предлагани услуги, къде и как се предлагат;

- механизми за управление;

- информация за физическите лица, участващи в органа на управление;

- механизъм за вътрешен контрол на риска;

- информационните системи и мерките за сигурност;

- гаранции за покриване на пруденциални изисквания;

- процедури за разглеждане на жалби;

- начин за отделяне на криптоактивите и средствата на клиентите;

- процедура за установяване на пазарни злоупотреби;

- политика относно попечителство и управление на криптоактиви;

- правила за управление на платформа за криптоактиви;

- търговска политика за обмен на криптоактиви за фиатна валута;

- политика за изпълнение на нареждания от името на трети страни.


Оценка на заявлението за лиценз

Компетентните органи в срок от 25 работни дни оценяват информацията в заявлението и уведомяват дали е пълно. Изискват информация от органите на друга държава членка, ако заявителят е дъщерно предприятие, дъщерно предприятие на предприятие майка, или се контролира от едни и същи лица.

В 3-месечен срок компетентният орган издава решение за издаване на лиценз или отказ.

Отказва се издаването на лиценз, когато управителният орган може да застраши дейността, или заявителят не отговаря на законовите изисквания.

Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за всички издадени лицензи.


Отнемане на лиценз

Компетентните органи отнемат лиценза, когато:

- не е използван 18 месеца от издаването;

- при изричен отказ;

- не е предоставял услуги за криптоактиви в продължение на 9 месеца;

- посочил го е с неправомерни средства;

- вече не отговаря на условията за издаване;

- грубо е нарушил Регламента.

Лиценз може да бъде отнет само за определена услуга.

Преди отнемане на лиценз се прави консултация с органите на друга държава членка, ако заявителят е дъщерно предприятие, дъщерно предприятие на предприятие майка, или се контролира от едни и същи лица.

ЕБО, ЕОЦКП и всеки компетентен орган на приемаща държава членка по всяко време имат право да проверят доставчика на услуги дали все още отговаря на условията за издаване на лиценз.


Регистър на доставчиците

ЕОЦКП води регистър на доставчиците на услуги за криптоактиви, достъпен на уебсайта им.


Трансгранично предоставяне на услуги

Доставчиците, предоставящи услуги в повече от една държава членка, представят следната информация:

- списък на държавите, в които ще се предоставят услуги;

- начална дата на предоставянето на услугите;

- списък на предоставяни услуги извън Регламента.

В срок от 10 работни дни от предоставяне на информацията ЕОЦКП регистрира информацията в регистъра.


Относно лицензиране на доставчиците на услуги за криптоактиви, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

25 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page