• адв. Светослав Григоров

Изтичане на мандата на съвет на директорите в акционерно дружество

При учредяването на акционерно дружество се избират членове на съвета на директорите. Първият им мандат е със срок не по-дълъг от 3 години. След изтичането му може да бъде подновен за срок до 5 години освен ако в устава не е определен по-кратък срок. Дадена е възможност членовете на съвета да бъдат преизбирани без ограничение.


Според тълкувателно решение № 1/06.12.2002 г. по тълк. д. № 1/2002 г., решенията на органите на дружеството, приети при липса на материална компетентност, произтичаща от липсата на мандат на съставляващите го членове, обуславят тяхната нищожност. След изтичане на мандата на съвета на директорите, техните решения не пораждат действие.


Възможността едно лице да бъде преизбирано за нов мандат или да бъде избран нов член на съвета на директорите е обстоятелство, което подлежи на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Подава се заявление с образец А5. Дължи се държавна такса от 15 лева при подаване по електронен път.


Необходимите документи са следните:

- протокол от решение на общо събрание на акционерите или решение на едноличния собственик на капитала при ЕАД;

- списък на присъствалите акционери и съответните пълномощни;

- нотариално заверено съгласие и декларация по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ при избиране на нов член;

- декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;

- документ за платена държавна такса.


Срокове. Обработването на заявлнието при нормална работа на Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ отнема 1 работен ден. След това се изчаква 3-дневен срок за вписване на промените. Отразяването на удължения срок на мандата на съвета на директорите отмена 4 работни дни.

25 преглеждания

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България