• адв. Светослав Григоров

Изпитателен срок при сменена длъжност

Актуализирано: 5 Юни 2019

Работодателят няма право едностранно да изменя съдържанието на трудовото правоотношение. При постигнато съгласие за промяна на длъжността отпада забраната на чл. 70, ал. 5 от КТ, че за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. В новия трудов договор или с допълнително споразумение може отново да се включи клауза по чл. 70, ал. 1 от КТ, с която да се уговори срок на изпитване до 6 месеца.


Често с изменената длъжностна характеристика се цели не работникът или служителят да промени трудовата си функция, а да му бъде прекратен трудовия договор без предизвестие.


Идентичността на трудовите функции се преценява с оглед естеството на възложената от работодателя работа. От значение е трудовата функция в съществените ѝ права и задължения. Извод за идентичност не може да се направи само от наименованието на длъжността или от сравнение измежду трудовите задължения записани в длъжностна характеристика. Когато първоначално изпълняваната от работника или служителя длъжност включва трудовите функции на новата длъжност, на която е преназначен, категорично не може да става въпрос за нова длъжност, защото липсва съществено изменение на трудовите задължения. Така включването на нова клауза за срок на изпитване при смяна на длъжността на работника или служителя, е недопустимо и клаузата се обявява от съда за недействителна, а уволнението за незаконно.

871 преглеждания

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България