Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Издаване на препис от нотариален акт

Актуализирано: преди 4 дни

Компетентен орган е Служба по вписванията към Агенция по вписванията. Подава се заявление за заверен или незаверен препис от нотариален акт. Незавереният може да се получи от всяко лице. Заверен препис се издава само на страна по акта, правоприемник /наследник и др./, пълномощник или адвокат след представяне на адвокатска карта.


В заявлението се попълват номер на нотариален акт, том, нотариално дело номер и година и книга. Тези данни могат да се получат след онлайн справка в Имотния регистър. Посочва се и на какво основание се иска преписа.


Получаването става на следващия работен ден на обособените за това гишета намиращи се в архива на Служба по вписванията между 9.00 и 13.30 часа. Държавната такса, която може да се заплати чрез ПОС терминал, е 3 лв за първата страница и по 2 лв за всяка следваща.


Ако се нуждаете от съдействие при получаването на препис от нотариален акт, моля използвайте контактната форма, за да се свържете с нас.

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България