top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Обжалване на задължителни предписания на Инспекцията по труда

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Проверки от Инспекцията по труда

Посещенията им завършват с протокол за извършена проверка, който констатира нарушения. За предотвратяване и отстраняването им на основание чл. 404, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания налагат принудителна административна мярка “задължително предписание”. Извършилите проверката инспектори дават срок за изпълнение на предписанията.

Обжалване на задължителни предписания на Инспекцията по труда

На основание чл. 81, ал. 1 и чл. 84 от АПК, дадените предписания могат да се обжалват чрез Дирекция “Инспекция по труда” пред Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” в 14-дневен срок от датата на получаване на протокола. На основание чл. 405 от КТ и чл. 78, ал. 1 от ЗНЗ оспорването на предписанията по чл. 404, ал. 1 от КТ и чл. 78,ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗНЗ не спира тяхното изпълнение.


Съгласно чл. 97, ал. 1 от АПК в двуседмичен срок от получаване на преписката, Изпълнителният директор на на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Когато компетентният орган не се произнесе в срок, законосъобразността на задължителните предписания могат да се оспорят чрез административния орган пред административния съд. Дължи се държавна такса в размер на 50 лева.


Ако не обжалвате задължителните предписания, трябва да ги изпълните. Неизпълнението им води до издаване на акт за установяване на административно нарушение. На негова база се издава и наказателно постановление, с което се налага имуществена санкция в определен размер.


За обжалване на предписания, издадени от Инспекцията по труда, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1304 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Bình luận


bottom of page