top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Задължения на емитент на токени, обезпечени с активи

Актуализирано: 13.06.2023 г.

Емитентът на токени, обезпечени с активи действат почтено, безпристрастно и професионално. Комуникира с държателите на токените безпристрастно, ясно и неподвеждащо.

Действа в интерес на държателите и ги третират равноправно, освен когато в бялата книга за криптоактива и в маркетинговите съобщения, е предвидено преференциално третиране.

Публикуване на бялата книга за криптоактива и маркетинговите съобщения, като задължения на емитент на токени

Емитентът публикуват на своя уебсайт одобрената бяла книга за криптоактива, изменената такава, както и маркетинговите съобщения. Информацията остава публично достъпна от началото на публичното предлагане на токените или от допускането им до търговия на платформа за търговия. Остават на разположение за целия период, през който токените се държат публично.


Маркетингови съобщения

Отговарят на следните изисквания:

- разпознават се ясно като такива;

- информацията е обективна, ясна и неподвеждаща;

- информацията съответства на описаното в бялата книга;

- посочва уебсайта, на който е публикувана бялата книга.

Когато правото на пряко вземане или на откупуване не е предоставено на всички държатели на токени, упоменава се, че всички държатели нямат право на вземане спрямо на резервните активи или не могат да поискат по всяко време откупуване.


Предоставена текуща информация на държателите на токени

Поне веднъж месечно емитентът публикува на уебсайта си размера на токените в обръщение, стойността и състава на резервните активи.

В кратки срокове се обявява резултата от одита на резервните активи. Публикува се всяка информация, която би се оказала влияние върху стойността на токените или резервните активи.


Процедура за разглеждане на жалби

Емитентът на токени утвърждава процедури за разглеждане на жалби, подадени от държателите. Когато разпространението е чрез трети лица, процедурата преминава през тях.

Емитентът предоставя на клиентите образец за подаване на жалба, като съхранява всички получени жалби и отговори на тях. Процедурата е безплатна за държателите и приключва с разумен срок.

Оповестяване

Емитентът на токени прилага политика за предотвратяване на конфликти на интереси.

Емитентът уведомява компетентните органи за всяка промяна в своя управителен орган.


Правила за управление

Еминтентът на токени утвърждава правила за управление. Членовете на управителния орган имат добра репутация и компетентност, опит, умения и време за изпълнение на задълженията си. Лицата, които притежават над 20 % от акциите или право на глас, трябва да имат добра репутация и компетентност. Те не може да бъдат осъждани за пране на пари, финансиране на тероризъм или други финансови престъпления.

Емитентите приемат политики и процедури, за да спазят нормите на Регламента, и по конкретно за:

- резерва от активи и попечителството им;

- предоставени и непредоставени права на държателите;

- механизма за емитиране, създаване и унищожаване;

- собствено проектирана технология на разпределения регистър;

- начина на осигуряване на откупуването на токените или тяхната ликвидност;

- договорености с трети страни относно управлението на резерва от активи, инвестирането, попечителството, разпространението сред техните държатели;

- разглеждането на жалби;

- конфликтите на интереси;

- политиката за управление на ликвидността за значими токени.

Емитентите прилагат системи, ресурси и процедури за непрекъснато и редовно изпълнение на своите услуги и дейности. Свеждат операционните рискове до минимум. При прекъсване на работата на дейността, гарантират запазването на най-важните функции и бързото възстановяване.

Емитентите внедряват вътрешен контрол и процедури за оценка на риска, обезпечават сигурността и поверителността на информацията. Редовно преминават независим одит.

ЕБО и ЕОЦКП утвърждават стандарти за минималното съдържание на правилата за управление относно:

- инструментите за мониторинг на рисковете;

- механизма за вътрешен контрола;

- плана за непрекъснатост на дейността;

- одитите.


Капиталови изисквания

Емитентите разполагат по всяко време със собствени средства, равностойна на поне 350 000 EUR или 2 % от средния размер на резервните активи, в края на всеки календарен ден, за предходните 6 месеца.


Относно задължения на емитент на токени, обезпечени с активи, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

9 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page