Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Акт за установяване на задължения за местни данъци и такси

Актуализирано: Окт 14

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс регламентира способите за установяване на задълженията за данъци, като от тях за местните данъци и такси са приложими два начина:

- предварително установяване, което се осъществява с акт за установяване на задължение по чл. 107, ал. 3 от ДОПК;

- установяване, което се осъществява с ревизионен акт по чл. 108 от ДОПК.


Традиционно с актовете се установяват задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. Актът за установяване на задължения е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и като такъв задължително трябва да отговаря на изискванията за законосъобразност. Липсата на някой от реквизитите дава основание на данъчно задълженото лице да оспори акта в 14-дневен срок от получаването му. След изтичане на срока за доброволно изпълнение на установените задължения (съвпадащ със срока за обжалване), актът подлежи на принудително изпълнение. Актовете за установяване на задължения са снабдени с изпълнителна сила и са самостоятелно основание, въз основа на което се инициира изпълнителен процес. При липса на активност от страна на данъчно задължените лица е налице възможност един негоден акт да породи изпълнителна сила.


С оглед необходимостта от защита на правата и законните интереси на нашите клиенти, екипът ни предоставя защита срещу незаконосъобразни актове и действия на общинската администрация, както и процесуално представителство пред административните съдилища.


Моля, свържете се с нас чрез контактната форма, относно Вашия aкт за установяване на задължения за местни данъци и такси.

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България